Stöd till dig som är chef

Här har vi samlat stöd och kunskap för dig som vill fördjupa ditt arbete med att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kartlägg erfarenheter av våld

Att undersöka medarbetarnas erfarenheter av våld är en viktig del av att inkludera våld i nära relation i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels som en start på arbetet och dels som en uppföljningsaktivitet i samband med medarbetarenkäten. 

Som underlag kan du använda den enkät som ligger till grund till rapporten Kan arbetsplatsen var trygg när hemmet inte är det?. Enkätfrågorna kan användas som underlag för att visa på hur stor del av medarbetarna som har erfarenheter av våld, såväl att utöva våld i nära relation som att ha erfarenheter av utsatthet.

Resultatet kan sedan användas för att planera insatser samt som underlag till informationsinsatser på intranät och på APT samt för att planera aktiviteter.

Som alternativ till att genomföra en egen enkätundersökning kan några frågor inkluderas i en medarbetarenkät.

Exempel från Gävle och Skellefteå

Gävle kommun har genomfört en kartläggning med syftet att undersöka förekomsten av utsatthet för olika typer av våld i nära relationer bland invånarna i Gävle kommun. I slutet av rapporten "Jag önskar dom hade trott mig" finns deras enkät. 
"Jag önskar dom hade trott mig" - en kartläggning av våld i nära relationer i Gävle kommun 2017

I Skellefteå fick medarbetarna i kommunen och landstinget svara på en enkät om våld. Den kartläggningen ligger till grund för socialtjänstens insatser för dem som utsätts.  Läs om kartläggningen, som är ett lärande exempel på Nationellt centrum för Kvinnofrids webbplats. 
Kartläggning av våldet viktigt för insatserna, Nationellt centrum för kvinnofrid

Lyft frågor om våld på APT

En arbetsplatsträff (APT) kan vara ett bra tillfälle att ta upp frågan om erfarenheter av våld och att sprida information om hur arbetsplatsen arbetar med frågan. Det är också en möjlighet att bidra med fakta, kunskap och göra ämnet "pratbart".  

Här är några teman som kan tas upp på ett APT: 

  • Varför är våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck en arbetsplatsfråga? 
  • Vad är våld och våldets konsekvenser? 
  • Tecken på att vara utsatta för våld i en nära relation 
  • Tecken på att utöva våld i en nära relation 
  • Arbetsplatsens rutiner och säkerhetsplanering 
  • Anmälan om barn som far illa 

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ämnen som kan väcka motstånd, både hos den som ska leda samtalet och de som deltager på mötet. Då kan det vara bra att ta fram ett så kallat APT-kit. Ett APT-kit kan innehålla bildspel med talarstöd om olika områden att belysa med fokus på våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.  

Exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR)

På SKR:s webbplats finns förberedande material och bildspel med talarstöd som kan användas på ett APT för att lyfta frågan om våld i nära relationer.
Våld i nära relation - stöd för dig som chef, SKR

Ställ frågor till medarbetare

För att främja en god arbetsmiljö och arbetstagarens hälsa kan arbetsgivare ställa frågor om privatlivet. Frågor om erfarenheter av våld kan inkluderas på samma vis som frågor om alkohol och droger. Det är viktigt både utifrån perspektivet att medarbetaren kan vara utsatt för våld samt utövar våld. 

Frågor om våld kan ställas på rutin genom att inkluderas i medarbetar- eller utvecklingssamtal och ställas till alla anställda. Om en specifik anledning gör att du som chef känner oro kan frågorna istället ställas i samband med ett orossamtal eller vid en rehabutredning.  

Medarbetarsamtal

Att inkludera frågor om våldserfarenhet i medarbetarsamtal är ett effektivt sätt att som arbetsplats visa att frågorna tas på allvar. Genom att alla medarbetare får samma frågor ökar chanserna att upptäcka erfarenhet av våld och risken att någon känner sig utpekad minskar.  

Som chef är det viktigt att i god tid informera alla på arbetsplatsen om att frågorna kommer att ställas på medarbetarsamtalet, så att det finns tid för förberedelse för den som ska svara på frågorna. Det är också viktigt att som chef se över/upprätta rutiner som arbetsplatsen har kring att hantera våldserfarenhet så att de svar som kan komma under medarbetarsamtalen bemöts på ett bra sätt.  

Följa upp medarbetarsamtal

Om frågor inkluderas i medarbetarsamtalet/utvecklingssamtal, kan detta följas genom att lägga till en fråga i medarbetarenkäten. Exempel på fråga i medarbetarenkäten: "Har din närmaste chef tagit upp frågan om du har varit eller är utsatt för våld i nära relation?".

Orosamtal

Vid misstanke eller kännedom om att en medarbetare är utsatt för våld eller utövar våld bör detta tas upp i ett samtal, antingen vid ett medarbetarsamtal eller i ett enskilt samtal. 

Som chef är det viktigt att visa att du har förståelse för att saker som händer i dina medarbetares liv kan påverka hälsa och arbetsförmåga och att samtalet sker av omtanke för att förebygga ohälsa och sjukskrivning. Inled gärna samtalet med att berätta om de tecken du uppmärksammat. Försök att vara så konkret som möjligt, men visa respekt för medarbetarens integritet. 

Rehabsamtal

Erfarenhet av våld påverkar hälsan. Om din medarbetare har eller riskerar sjukfrånvaro som påverkar arbetsförmågan, måste arbetsgivaren och du som chef utreda behovet av arbetsanpassning och rehabilitering. För mer information om lagar som styr arbetet med arbetsanpassning och regelverk.  

Vid samtal som rör en rehabutredning är det viktigt att tydliggöra att samtalet sker av omtanke och att du som chef har ansvar för dina medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Inled gärna samtalet med att berätta om de tecken du uppmärksammat. Försök att vara så konkret som möjligt.  

Dialog vid distansarbete

Att arbeta hemifrån har snabbt blivit en del i sättet att organisera sitt arbete och arbetsplatsen, men kan innebära utmaningar för hälsa och säkerhet, inklusive risken för att utsätta för våld i nära relation. En arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön även vid distans- eller hybridarbete. Det finns ökad risk att våldet inte upptäcks och det är svårare att ge stöd till utsatta som arbetar hemifrån. Chefer behöver därför vara vaksamma på dessa risker.   

Vid arbete hemifrån krävs en nära och regelbunden dialog mellan arbetsgivare och medarbetare för att fånga upp tecken på problem och ohälsa. Om det inte är möjligt att skapa en bra arbetssituation i hemmet är det bättre att arbeta från den ordinarie arbetsplatsen. 

 Arbetsgivaren bör säkerställa att medarbetaren inte pressas att arbeta hemma av en våldsutövande partner.  När ni ser över behovet av skyddsronder på arbetsplatsen, tänk även in skyddsrond vid distansarbete. 

Företagshälsovårdens roll

Ofta är det någon från personalavdelningen eller från företagshälsovården som blir de som ska stötta chefer då det upptäcks att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation eller är någon som utövar våld i en nära relation.  

Det finns stora organisationer med en inbyggd företagshälsovård och de som upphandlar den. Det är oavsett, viktigt att se över möjligheten att ställa krav i upphandlingen på att företagshälsovården ska ha kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.  

Det kan vara bra att ha det med som ett obligatoriskt krav, det vill säga både leverantören och tjänsten, om att uppfylla kompetenskravet för att anbudet ska gå vidare i upphandlingen.  Det kan även vara tilldelningskriterierna för bedömning av kvalitet och mervärde i anbudet, som att minst X procent av personalen ska ha uppvisad kompetens inom området vid start och all personal inom ett år.  

Regelverk att känna till 

Vi har tagit fram foldern Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation tillsammans med Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I den beskriver vi vilken roll arbetsplatsen kan spela och vilka regelverk som arbetsgivare bör känna till. Vi informerar även om rehabilitering och arbetsanpassning och ger tips på stödverksamheter.
Foldern Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation tillsammans

För det generella arbetsmiljöarbetet kan du även ta del av Arbetsmiljöverkets bestämmelser om hur arbetsgivaren ska organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverket

Stödmaterial från olika aktörer

Här hittar du konkreta stödmaterial från olika aktörer för arbetet med att förebygga och upptäcka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Materialen inkluderar bland annat beskrivningar av vad våld är, våldets konsekvenser och vad en chef eller en kollega kan göra vid misstanke eller kännedom om våld i nära relation. De kan användas som inspiration för att påbörja eller fördjupa arbetet och behöver anpassas till den egna verksamheten.  

 

Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

I den här rapporten har forskare vid Western University i Kanada intervjuat närmare 3 500 personer i Sverige för att bättre förstå hur våld i nära relationer påverkar arbetet, arbetsgivaren och arbetsplatsen.

Rapporten visar bland annat:

  • Över 40 procent av de anställda som besvarade enkäten hade påverkats av våld i nära relation, antingen själva eller via en kollega. 
  • Ungefär 21 procent av kvinnorna och 9 procent av männen uppgav att de någon gång hade utsatts för våld i nära relation.

Ta del av rapporten Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 19 januari 2024

Senast uppdaterad: 23 januari 2024