Information om forskningsprojektet Hedersförtryck samt annat våld och förtryck under utlandsvistelse

Varje år är det många barn och unga som förs ut ur Sverige och utsätts för olika former av våld och förtryck i utlandet. Man kanske blir lurad att man ska på semester, vissa blir bortgifta mot sin vilja, vissa får inte ha kontakt med omvärlden och andra tvingas gå i exempelvis så kallade uppfostringsskolor.

En ingång till Arlanda. På skylten står det Avgångar/Departures Utrikes/International Inrikes/Domestic

 

Det här är något som uppmärksammats mycket under senare år och som lett till att regeringen nu har gett Jämställdhetsmyndigheten ett uppdrag att ta fram mer kunskap om problematiken och hur stöd och skydd för barn och unga kan bli bättre.

Vi söker dig som är mellan 17-29 år och som har erfarenhet av att ha blivit bortförd till ett annat land, hållits kvar där och sedan kommit tillbaka till Sverige och som vill delta i en intervjustudie.

Vad innebär det att vara med?

• Intervjun genomförs av Hanna Linell eller Lisa Lundberg som är forskare i socialt arbete. Hanna arbetar vid Stockholms universitet och Lisa vid Marie Cederschiöld högskola. Intervjun kan äga rum på en plats som du väljer eller via till exempel Zoom.
• Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte skriva ut namn eller andra detaljer i vår studie.

Vill du veta mer?

Hör av dig till hanna.linell@socarb.su.se eller 08-163747. 

Mer om uppdraget

Vi har också genomfört intervjuer med personer som har arbetat med eller handlagt ärenden som rör bortförande av barn och vuxna och kan berätta om arbetet. Den intervjustudien är nu avslutad.

Läs mer om uppdraget att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse på regeringens webbplats.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 18 maj 2022

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022