Uppdrag om könsstympning av flickor och kvinnor

Vi arbetar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för alla ändamål. Här beskriver vi kortfattat Jämställdhetsmyndighetens och andras regeringsuppdrag på området könsstympning. Du hittar även några av våra tidigare publikationer och rapporter.

Ett rum med många åhörare som lyssnar till generalsekreterare Lena Ag som håller en presentation

Jämställdhetsmyndigheten ska bidra till att jämställdhetspolitiken genomförs effektivt. Vi följer upp att regeringens insatser och prioriteringar för jämställdhet får genomslag. Vi ska ha de maktordningar som nämns nedan i åtanke för att bidra till bättre prioriteringar och att insatserna blir mer träffsäkra.

 • social bakgrund
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett sådant område där målgrupperna är heterogena, alltså olika, och i behov av olika insatser.

Vi arbetar utifrån regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Strategins fyra målsättningar

 • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Strategin är vägledande i myndighetens arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Våra pågående uppdrag

I april 2021 fick Jämställdhetsmyndigheten två regeringsuppdrag rörande arbetet mot könsstympning. Vi fick i uppdrag att dels skapa en stabil samverkansstruktur för arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor, dels utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete mot könsstympning. Uppdragen ska slutredovisas till regeringen den 28 september 2023.

Samordning och uppföljning

Jämställdhetsmyndigheten fick i uppdrag att samordna, bidra till erfarenhetsutbyte och följa upp det arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor som bedrivs av myndigheter och andra relevanta aktörer. Vi ska även inhämta svenska och internationella forskningsresultat inom området samt bjuda in det civila samhällets organisationer till kunskapsutbyte.

Utveckling av arbetssätt och metoder för förebyggande arbete

Vi fick också i uppdrag att utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete mot könsstympning. Med utgångspunkt i de inventeringar som gjorts i tidigare uppdrag om effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning ska vi identifiera en eller flera metoder som har god potential att fungera i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten ska vidare följa och utvärdera arbetet i syfte att hitta evidens för metoder för förebyggande arbete som kan spridas och användas av aktörer som möter målgruppen. Vi ska ta fram en plan för hur metoderna ska följas, förvaltas och utvecklas under längre tid. Av planen ska framgå vilka ytterligare insatser som krävs för att metoderna ska kunna anses vara evidensbaserade.

Andra aktörers pågående uppdrag

Kunskapshöjande insatser och utvecklade arbetssätt

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska stödja och samordna ett arbete med att genomföra kunskapshöjande insatser om könsstympning.

Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska i ett första steg, inom sina ansvarsområden, kartlägga behovet av kunskapshöjande insatser och utvecklade arbetssätt.

Med stöd av Länsstyrelsen i Östergötland ska myndigheterna genomföra de kunskapshöjande insatser och utveckla de arbetssätt som myndigheterna bedömer behövs och är möjliga att genomföra.

Syftet ska vara att öka kunskapen och utveckla arbetssätt så att risk för könsstympning och redan genomförd könsstympning ska upptäckas, att utsatta får ett gott bemötande, att orosanmälan eller polisanmälan ska ske i de fall det är befogat och att så bra bevismaterial som möjligt ska finnas att tillgå när brott utreds och åtal väcks.

De kunskapshöjande insatserna ska planeras och genomföras tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och Linköpings universitet (Barnafrid).

Informationsinsatser

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska, tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund, gemensamt planera och genomföra informationsinsatser. De ska vara riktade till flickor och kvinnor som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående, samt yrkesverksamma som möter gruppen, till exempel elevhälsa och förskola.

Syftet är att öka kunskapen om brottet könsstympning och att få fler flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning att söka vård.

Ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till trossamfundens verksamhet

Myndigheten för stöd till trossamfund ska arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra insatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning och vid behov bidra till attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på religiösa ledare. De ska samarbeta med Jämställdhetsmyndigheten.

Läs mer om uppdraget att förebygga och bekämpa könsstympning på regeringens webbplats.

 

Digital sammanställning

För att stötta myndigheter och andra aktörer som arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram en digital sammanställning. I den har vi samlat material och produkter som har tagits fram av olika aktörer.

Tidigare uppdrag om arbetssätt för barn- och ungdomsledare

2018 inventerade vi effektiva arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget ingick att sprida kunskap om dessa arbetssätt tillbaka till målgruppen. Det nuvarande uppdraget att utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete är en fortsättning på detta.

Jämställdhetsmyndigheten skulle även inventera effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor. Vi skulle lägga särskilt fokus på hur aktörer i det civila samhället kan förebygga och motverka könsstympning. Relevanta metoder skulle spridas till aktörer och verksamheter som möter flickor och kvinnor som löper risk för att bli könsstympade eller flickor och kvinnor som har blivit könsstympade.

Uppdraget slutredovisades till regeringen i december 2020. Vi kunde konstatera att

 • det finns få exempel på särskilda arbetssätt och metoder inom området,
 • att målgruppen behöver involveras bättre i arbetet och
 • att informationssatsningar behöver bli mer tillgängliga och nå ut till alla berörda.

 

 

Informationsmaterial för barn- och ungdomsledare

Dessa informationsmaterial och filmer är användbara för att sprida kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor. Materialet är främst framtaget med målgruppen fritidsledare och andra barn- och ungdomsledare i åtanke.

Lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor

Det här materialet riktar sig särskilt till barn och ungdomsledare med syfte att belysa att könsstympning är ett särskilt svårt ämne att prata om, men att tystnad inte är lösningen. I handboken finns kortfattad kunskap och information med syfte att stötta dig som barn- och ungdomsledare i att våga och kunna ta möjligheten att belysa området och sprida information om att stöd finns att få.

Lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor

Filmer

Den här kortfilmen belyser vikten av att ungdomsledare känner en trygghet i att kunna besvara funderingar eller frågor som kan uppfattas som obekväma eller svåra att ta i. Filmen har som syfte att på ett enkelt och tillgängligt sätt illustrera den osäkerhet som kan upplevas vid särskilt svåra frågor men att tystnad inte är lösningen.

I en annan film talar Luul Jama, grundare av den ideella organisationen Existera som ger stöd till kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning, samt arbetar för att motverka att fler flickor utsätts.

Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor - en kartläggning

Den här skriften är till dig som är verksam inom en organisation eller verksamhet
som möter flickor och kvinnor som blivit utsatta eller som riskerar att utsättas för
könsstympning. Syftet är att visa på åtta verksamheters erfarenheter från sitt arbete,
men även att belysa utmaningar, behov och vägen framåt för ett verkningsfullt förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor

 

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 19 maj 2023

Senast uppdaterad: 3 oktober 2023