Åtta myndigheter mot arbetslivskriminalitet

Jämställdhetsmyndigheten ingår i ett nationellt nätverk av åtta myndigheter som gått samman för att motverka kriminalitet i arbetslivet. Vi bidrar särskilt med kompetens inom människoexploatering och människohandel, bland annat genom att stödja offer för människohandel.

Samverkansarbetet har pågått sedan 2018 och grundar sig i två uppdrag från regeringen. Syftet är att människor ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Regelbrott får konsekvenser för många samhällsområden och därför får statens insatser bättre effekt när berörda myndigheter samarbetar.

Myndigheterna som samverkar är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket samordnar uppdraget.

Nationell samordning mot prostitution och människohandel

Att samverka med flera myndigheter är avgörande för att motarbeta människoexploatering i arbetslivet. Utbredningen av detta problemområde har ökat och riskerar att öka ytterligare om inte samhället kraftsamlar. Jämställdhetsmyndigheten bidrar bland annat i sin roll som nationell samordnare i arbetet mot prostitution och människohandel. Förutom oss har även Polismyndigheten och Migrationsverket formella uppdrag från regeringen att arbeta mot människohandel och människoexploatering i arbetslivet.

Exempel på insatser inom myndighetsnätverket:

  • LägesrapporterMyndigheterna tar varje år fram en rapport om miljöer med risk för fel och regelöverträdelser som påverkar arbetskraften – däribland människohandel.
  • Kontrollinsatser
    Löpande sker oanmälda kontroller som myndigheterna tillsammans genomför på arbetsplatser. De sker där vi bedömer att risk för arbetslivskriminalitet förekommer.
  • Undersökningar och informationsinsatser
    En enkätundersökning genomförd 2021 pekar mot att en majoritet av allmänheten har begränsad tilltro till att samhället kan påverka den här typen av brottslighet särskilt mycket. Ännu färre, två av tio personer, tror att de själva kan göra något. Samtidigt finns det en stor vilja att stoppa arbetslivskriminalitet – människor vill att alla företag ska göra rätt för sig. Under parollen “Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet” genomför myndigheterna en informationsinsats för att stoppa oseriösa företag med allmänhetens hjälp.

Kontaktpersoner Jämställdhetsmyndigheten

Frida Johansson

Enhetschef, prostitution och människohandel
Telefon: 031 392 90 29 alt. 070 784 74 75
E-post: frida.johansson@jamstalldhetsmyndigheten.se

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 11 januari 2022

Senast uppdaterad: 15 februari 2022

Lägesbild 2021 - åtta myndigheters rapport mot arbetslivskriminalitet

Kvinnlig polis bortvänd från kameran

Här kan du läsa om vår och de sju andra myndigheternas gemensamma rapport om läget för kriminalitet i arbetslivet.

Lägesbild 2021
Kvinnlig polis bortvänd från kameran