Sexuell exploatering av barn - detta kan du göra

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Enligt konventionen är vi skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för skydda barn mot alla former våld, sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Trots detta utsätts en stor mängd barn i Sverige för sexuell exploatering. Vi har möjlighet att förebygga att det sker – och att upptäcka och stötta dem som redan utsatts.

Sexuell exploatering av barn handlar om olika former av sexuella övergrepp där någon form av ersättning har getts. Ersättningen kan handla om pengar, men även om andra saker så som boende, kläder, resor eller andra "presenter".

Sexuell exploatering kan ske fysiskt eller online. Sexuell exploatering av barn sker både här i Sverige och utomlands - och av svenska förövare utomlands.

Sexuell exploatering är inte en egen brottsrubricering utan kan innefatta flera olika typer av brott, exempelvis:

• sexuella övergrepp (att utnyttja barn under 15 år genom att erbjuda ersättning för sexuell handling faller i Sverige under brottsrubriceringen sexuellt övergrepp mot barn alternativt våldtäkt mot barn)
• utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
• människohandel med barn för sexuella ändamål
• dokumenterade sexuella övergrepp av barn (barnpornografibrott).

Ett barn kan aldrig ge sitt samtycke till sex och ansvaret för exploateringen ligger alltid hos den som utnyttjar barnet. Exploateringen har många gånger föregåtts av så kallad grooming.


Mer kunskap?

Prata med barn om grooming och sexuell exploatering

Ett viktigt steg i att förebygga sexuell exploatering av barn är att upptäcka de barn som redan har utsatts eller som är i riskzonen för att utsättas. Det är även centralt att fånga upp barn och unga som riskerar att utsätta andra. Både vårdnadshavare och yrkesverksamma spelar en viktig roll.

Hur pratar jag med barn om grooming och sexuell exploatering?


Ställ frågor

Att rutinmässigt ställa frågor om våld och övergrepp i verksamheter som möter barn och unga är ett sätt att fånga upp dessa. Ett verktyg som i dagsläget fått stor spridning är Sexit, en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Sexit består av en utbildning, ett frågeformulär och en handbok, som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med unga. Målgruppen är primärt ungdomsmottagningar, men även elevhälsoteam och barn- och ungdomspsykiatrin använder verktyget. Sexit har tagits fram av Västra Götalandsregionen.


Förebyggande metoder för dig som möter barn och unga

För att förebygga sexuell exploatering innan det uppstår har du som möter barn och unga en viktig roll att fylla. Du som pedagog, fritidsledare eller ideell ledare har en stor möjlighet att beröra teman så som samtycke, sex mot ersättning, grooming eller sugardejting i din verksamhet.

Den 1 juli 2022 stärktes till exempel kunskapsområdet sex- och samlevnad inom skolans läroplaner och bytte namn till sexualitet, samtycke och relationer. Kunskapsområdet ska bland annat bidra till att stärka elevers förståelse för egna och andras rättigheter, förmedla betydelsen av samtycke, omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

I Jämställdhetsmyndighetens litteraturöversikt Att förebygga sexuell exploatering presenteras kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt internationellt. I publikationen kan du även ta del av en bilaga där myndigheten sammanställt länkar till en mängd svenska metodmaterial, filmer och aktörer med kunskap om sexuell exploatering. Dessa svenska metodmaterial har ännu inte utvärderats, men kan vara ett stöd till dig som pedagog, fritidsledare eller ideell ledare.

Prostitution och människohandel

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 17 oktober 2022

Senast uppdaterad: 2 december 2022