Stöd till yrkesverksamma

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel förekommer dygnet runt och i hela landet. Det utgör en kränkning av den utsatta personens rätt till kroppslig integritet och rätt att bestämma över sitt liv. Det skadar också samhället och leder till ojämställdhet, diskriminering, ohälsa och organiserad brottslighet.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Här har vi samlat material och stöd till dig som i din yrkesroll möter människor som flyr situationen i Ukraina.
Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Vi har också tagit fram en lägesanalys som visar på ökad utsatthet för ukrainska kvinnor på flykt.
Lägesanalys 5 maj 2022: Ökad utsatthet för ukrainska kvinnor på flykt

Du är viktig i arbetet med att upptäcka människohandel

Utnyttjandet sker ofta i det dolda, och för att personer som utnyttjas ska få stöd och skydd behöver yrkesverksamma vara uppmärksamma och aktivt ställa frågor. Personer som utnyttjas söker sällan stöd och skydd från samhället. Vi behöver därför vara många som ser tecken – på både efterfrågan och utsatthet – och som vet hur vi ska agera vid misstanke. Varje upptäckt kan sätta stopp för fortsatta övergrepp och exploatering. Därför är du viktig i arbetet med att upptäcka barn och vuxna som utsatts för människohandel eller sexuell exploatering.

Vitt skilda yrkesgrupper kan komma i kontakt med offer för människohandel. Det kan vara du som arbetar som inspektör kopplat till miljö, arbetsmiljö eller hälsoskydd. Du som är polis, socialsekreterare, åklagare eller psykolog. Det kan vara du som är god man, personal på ett HVB-hem, handläggare på Migrationsverket eller du som är verksam inom civilsamhället.

Barn, unga och vuxna som utnyttjas i prostitution och utsätts för människohandel kan även kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är det viktigt att ha kunskap om hur denna dubbla utsatthet tar sig uttryck och vad som är viktigt att tänka på för dig som yrkesverksam. 

Betänketid för offer för människohandel

Från och med 1 augusti 2022 kan socialnämnder ansöka hos Migrationsverket om betänketid för offer för människohandel.

Betänketid för offer för människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten har nationellt samordningsansvar

Jämställdhetsmyndigheten har det nationella samordningsansvaret kring människohandel för alla ändamål. Den här sidan riktar sig till dig som är yrkesverksam och antingen arbetar mot prostitution och människohandel eller kan komma i kontakt med potentiella offer. Behöver du råd och vägledning i ärenden? Vi ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel.

En nationell stödtelefon för yrkesverksamma

Vid misstanke om människohandel eller vid behov av råd och vägledning i ärenden kan yrkesverksamma ringa den nationella stödtelefon som drivs av Jämställdhetsmyndigheten. Via stödtelefonen erbjuds metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Yrkesverksamma kan även få hänvisning vidare till en regionkoordinator eller annan aktör inom NMT.

Stödtelefon: 020-390 000

Stödtelefonen är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.

Manual vid misstanke om människohandel

Manual vid misstanke om människohandel är ett stöd och praktisk vägledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige. 
Manual vid misstanke om människohandel

Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT)

Jämställdhetsmyndigheten samordnar även Nationellt metodstödsteam (NMT). Det består av representanter från myndigheter som arbetar mot prostitution, exploatering och människohandel. I NMT ingår Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Tullverket, länsstyrelserna samt verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Regionkoordinatorer

Runt om i landet finns särskilda regionkoordinatorer som du som yrkesverksam eller ideellt aktiv kan kontakta. De kan erbjuda praktiskt konsultation och vägledning i ärenden som rör människohandel. De är anställda inom socialtjänsten och utgör en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionkoordinatorerna.

Återvändandeprogrammet 

Jämställdhetsmyndigheten samordnar och utvecklar insatser för att personer som är utsatta för människohandel och exploatering tryggare ska kunna återvända hem.

Återvändandeprogrammet (ÅMP) administreras av FN:s migrationsorganisation IOM (International Organisation for Migration) i Helsingfors och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten. Regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel är kontaktpunkt i Sverige för ansökningar till Återvändarprogrammet.

I Manual för frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige får du en snabb vägledning till principer och goda exempel när det gäller återvändande till hemlandet för utländska medborgare som utsatts för människohandel och prostitution.

 

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 11 januari 2022

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022