Betänketid för offer för människohandel

Sedan 1 augusti 2022 kan socialnämnder ansöka om betänketid för offer för människohandel. Detta görs hos Migrationsverket. Betänketiden ger brottsoffret möjlighet till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att i lugn och ro ta ställning till sin medverkan i rättsprocessen.

Betänketid, ibland kallad reflektionsperiod, är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under en period om 30 dagar som syftar till att den brottsutsatta ska kunna återhämta sig, och i lugn och ro ta ställning till sin medverkan i rättsprocessen. Betänketid är en viktig del i stöd och skyddsprocessen och gynnar inte bara brottsoffret utan kan också ha stor betydelse för att en eventuell förundersökning ska kunna genomföras på bästa sätt.

Om ett offer för människohandel som saknar uppehållstillstånd vill ha betänketid för att återhämta sig, och för att kunna ta ställning till om hen vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna, ska ansökan göras för offrets räkning. Ansökan kan göras antingen av socialnämnden eller av en förundersökningsledare.

Antagande om att brott begåtts

För att göra en ansökan ska det finnas anledning att anta att personen i fråga utsatts för människohandel eller människoexploatering. När det finns anledning att anta att sådant brott har begåtts inleds förundersökning av polis och förundersökningsledare utses. När socialnämnder ansöker behöver inte en förundersökning vara inledd, vilket gör det möjligt för offer för människohandel att få tid till återhämtning och reflektion för att ta ställning till om hen själv önskar göra en polisanmälan.

Ansökan görs till Migrationsverket som fattar beslut om betänketid. Beslut ska fattas inom ett par dagar efter att ansökan gjorts.

Bedömning av ansökan

Förutsättningarna för att bevilja ansökan är att betänketiden behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål ska genomföras, och att hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten inte talar emot att tillstånd beviljas. Utgångspunkten är att den person som identifierats som ett potentiellt offer för människohandel eller människoexploatering har betydelse för utredningen av brottet.

Det finns inget krav att förundersökning i ärendet inletts. Enligt förarbetena ska tyngdpunkten i bedömningen av om en ansökan bör göras därför ligga i att avgöra om det finns anledning att anta att personen utsatts för människohandel eller människoexploatering.

Oavsett om en förundersökning inletts eller inte så behöver brottsoffret inte ha visat en uttrycklig vilja att samarbeta med de brottsutredande myndigheterna eller medverka i förundersökningen i detta skede. Syftet med betänketid är nämligen att ge det förmodade offret möjlighet att hinna återhämta sig och fundera över sina alternativ utan att riskera att bli avvisad eller utvisad.

Viktigt med skyndsam hantering 

Ansökan om betänketid bör göras skyndsamt efter det uppstått anledning att anta att personen varit utsatt för människohandel. Det framgår av förarbeten att eftersom det ligger i statens intresse att bevispersonerna är kvar i landet bör den som ska ansöka inte avvakta med att ge in en ansökan om uppehållstillstånd för betänketid.

Att en ansökan görs skyndsamt är också viktigt ur ett brottsofferperspektiv. Den som fallit offer för människohandel ska kunna få tillgång till exempel till hälso- och sjukvård och socialt bistånd som ska erbjudas under betänketiden. Detta kan i sin tur bidra till att motverka förnyad utsatthet, vilket är vanligt i människohandelsärenden.

Genom beslut om betänketid överförs kostnadsansvaret för bevispersonen från kommun eller landsting till Migrationsverket. Ett uppehållstillstånd för betänketid kan återkallas om förutsättningarna inte längre uppfylls. Tillståndet får inte återkallas innan den som ansökt om betänketiden, socialnämnden eller förundersökningsledare, fått tillfälle att yttra sig.

Betänketid kan förlängas

Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om betänketid eller beslut om återkallelse av ett sådant tillstånd får överklagas av den som gjorde ansökan, socialnämnden eller förundersökningsledaren.

Betänketiden får också förlängas efter de 30 dagarna, om förundersökningsledaren begär det och det av särskilda skäl finns behov av en längre betänketid. Socialnämnden får inte ansöka om förlängning av betänketiden även om socialnämnden gjorde ansökan. Skäl för förlängning kan vara att offret utsatts för mycket traumatiska upplevelser eller står i ett starkt beroendeförhållande till gärningspersonerna och därför behöver mer tid för återhämtning.

Barns situation

Förutsättningar för barn att återhämta sig och fatta beslut om att samarbeta med brottsutredande myndigheter kan skilja sig avsevärt från en vuxen persons förutsättningar. Därför kan förlängning särskilt bli aktuellt när offret är ett barn under 18 år. Att barns förutsättningar att återhämta sig och fatta beslut om att samarbeta med brottsutredande myndigheter inte är desamma som för vuxna framgår av förarbetena till bestämmelsen om betänketid.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 6 oktober 2022

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022