Våldsförebyggande arbete

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Det är också den första målsättningen i regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

En manlig tränare pratar med unga pojkar i ett fotbollslag. Två barn är i förgrunden där den ena lägger armen om den andra.

Perspektivskifte – från reaktivt till proaktivt

Samhällets insatser har historiskt sett främst fokuserat på våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Sveriges 10 åriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor visar på ett önskat perspektivskifte, där ett större fokus på ett förebyggande arbete ska sättas utan att för den del minska ambitionerna med stöd och skydd för utsatta.

Ska det här skiftet lyckas behöver män och pojkar vara med i arbetet med att förändra de normer som rättfärdigar den bredd av våld som drabbar kvinnor, barn, andra män och icke-binära. Men föreställningar om hur män och pojkar är och bör vara hålls levande av alla. Därför behöver våldsförebyggande insatser vända sig till alla oavsett kön.

Genusvetenskapliga perspektiv på våld ger mer effekt

WHO visar att ett våldsförebyggande arbete med en kritisk ingång till hur normer kring kön skapas är mer effektivt än insatser som inte har ett genusperspektiv. En genusförändrande ansats innebär att förändra och vidga normer kopplade till kön och sexualitet. På detta vis kan vi utmana skadliga och begränsande idéer kopplat till maskulinitet och femininitet vilket har en påverkan på att stoppa våld.

Violence can be prevented. This is not an article of faith, but a statement based on evidence.

- WHO (2010) Violence prevention: the evidence

Det genusförändrande arbetet behöver ske på platser som samlar killar och unga män, exempelvis fotbollsklubben, fritidsverksamheten eller i vänskapskretsen. Ett effektivt våldsförebyggande arbete är mer verkningsfullt i gruppsammanhang än på individuell nivå. Män och killar som grupp behöver tillsammans reflektera över förväntade könsroller och sociala normer som möjliggör våldsutövande.

Det genusförändrande arbetet bidrar till att bredda föreställningen om kön som två statiska binära uppdelningar och inkluderar även hbtqi-personer. Ett våldsförebyggande arbete behöver inkludera så många som möjligt av de som skulle kunna förändra sociala normer och bidra till att bryta normaliseringen av våld i vardagen. Genom att inkludera fler kategorier än kön synliggörs hur olika maktordningar ger olika förutsättningar och möjligheter för människor. Detta kallas ett intersektionellt perspektiv.

Fyra grundstenar för att förebygga våld

I ert arbete med att förebygga våld bör ni utgå från följande fyra utgångspunkter: 

Istanbulkonventionen

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande avtalet om våld mot kvinnor och flickor i Europa. Den beskriver att avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor är nödvändigt för att kunna uppnå jämställdhet och avkräver stater på omfattande åtgärder. Sverige ratificerade konventionen 2014 och 2019 fick vi 41 rekommendationer av Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) som är konventionens granskningsorgan. 2022 ska regeringen rapportera hur Sverige har hanterat dessa.

Sveriges jämställdhetspolitik

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har sex delmål som anger fokus och inriktning för jämställdhetspolitiken.

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande

  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

  3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

  5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Hur jämställt är Sverige inom de olika områdena?

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi för att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Strategin har fyra målsättningar:

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

I strategin lyfts särskilt två faktorer fram – vikten av förebyggande insatser och mäns delaktighet och ansvar i arbetet mot våld.

Den nationella strategin omfattar i alla delar hbtqi-personers utsatthet för våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Där betonas även vissa gruppers särskilda utsatthet som till exempel personer med funktionsnedsättning och det våld som unga utsätts för.

Här beskrivs den nationella strategin i en kort film.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är ett strategiskt verktyg för att uppnå ett jämställt samhälle. Arbetssättet innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla beslut, på alla nivåer och i alla steg av en process. Jämställdhetsarbetet blir en del i det ordinarie arbetet och det ska utföras av samtliga medarbetarna i en organisation. Ta del av vår webbkurs i jämställdhetsintegrering

 

Handledning och metodmaterial

Inget att vänta på är en handbok som samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. 

Här hittar du en sammanfattning av de viktigaste delarna från handboken.

Inget att vänta på kan laddas ner i sin helhet här.

Svartsjukaarinteromantiskt.se är en webbplats, ett metodmaterial och en återkommande årlig kampanj. Den riktar sig till dig som är ung och blir utsatt för våld i en relation, är orolig för en vän, utsätter någon annan för våld eller bara vill veta mer om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

 

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 9 juni 2021

Senast uppdaterad: 21 september 2023