Våldsförebyggande arbete

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Det är också den första målsättningen i regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

En manlig tränare pratar med unga pojkar i ett fotbollslag. Två barn är i förgrunden där den ena lägger armen om den andra.

Perspektivskifte – från reaktivt till proaktivt

Samhällets insatser har historiskt sett främst fokuserat på våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Regeringen vill genomföra ett skifte i perspektiv från ett fokus på stöd och skydd till ett förebyggande förhållningssätt. Det arbetet ska nå alla grupper i samhället och utvecklas på flera arenor. På ett grundläggande plan handlar det om att utmana de idéer om makt och maskulinitet som rättfärdigar våld, samt normer som inskränker kvinnors och flickors självbestämmande. 

För att förhindra att våld utövas och upprepas krävs effektiva åtgärder och ett bredare engagemang av män och pojkar. Män och pojkar måste ta ett större ansvar för att göra upp med normer som rättfärdigar våld, köp av sexuella tjänster och andra begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme och livsval.  

Genusvetenskapliga perspektiv på våld ger mer effekt

Ett effektivt våldsförebyggande arbete genomför vi genom att arbeta för jämställdhet i stort och förändra kulturella och sociala normer som stödjer våld. Genusvetenskapliga perspektiv på våld är därför användbara i ett våldsförebyggande arbete.

Violence can be prevented. This is not an article of faith, but a statement based on evidence.

- WHO (2010) Violence prevention: the evidence


Fyra utgångspunkter för att förebygga våld

I ert arbetet med att förebygga våld är det en god idé att ta avstamp från följande fyra grundstenar:

Istanbulkonventionen

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande avtalet om våld mot kvinnor i Europa. Den beskriver att avskaffandet av våld mot kvinnor är nödvändigt för att kunna uppnå jämställdhet och avkräver stater på omfattande åtgärder. Sverige ratificerade konventionen 2014 och 2019 så fick vi 41 rekommendationer av Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) som är konventionens granskningsorgan. 2022 ska regeringen rapportera hur Sverige har hanterat dessa.

Sveriges jämställdhetspolitik

Sverige har sex delmål som anger fokus och inriktning för jämställdhetspolitiken.

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande

  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

  3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

  5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Hur jämställt är Sverige inom de olika områdena?

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi för att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Strategin har fyra målsättningar:

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

I strategin lyfts särskilt två faktorer fram – vikten av förebyggande insatser och mäns delaktighet och ansvar i arbetet mot våld.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla beslut, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som deltar i beslutsfattandet. Läs mer om strategin.

 

Inget att vänta på - ladda ner handledning för att förebygga våld

Inget att vänta på är en handbok som samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. 

 

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 9 juni 2021

Senast uppdaterad: 25 juli 2022