Steg 1 – Initiera samverkan

Under steg ett identifierar ni strategiska partners och verksamhetsområden och säkerställer att det finns mandat och resurser för att genomföra arbetet. Vilka förutsättningar har ni och hur kan det våldsförebyggande arbetet integreras i redan pågående processer?

Fyra personer engagerade i ett samtal.


Samverkan är centralt för att lyckas med våldsprevention

Gemensamma insatser får ett större och mer hållbart genomslag om ni och aktörerna ni samverkar med tar vara på era respektive styrkor; alla behöver kunna se helheten, men samtidigt jobba med den del de är bra på. Genom att klargöra roller, ansvar och mandat stärker ni insatserna och undviker att stuprör eller dubbelarbete uppstår.

Ett våldsförebyggande arbete bör samordnas med annat jämställdhetsarbete som redan bedrivs regionalt och lokalt. Oavsett i hur stor skala samverkan sker är det en god idé att ta vara på den kunskap och det stöd som finns i er region. Kontakta till exempel era lokala tjej-, ungdoms- och kvinnojourer för att ta reda på hur de arbetar våldsförebyggande och stödjande, länsstyrelsens sakkunniga inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor, jämställdhetssamordnare och de som jobbar med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i din kommun.

Våldsförebyggande arbete kan initieras regionalt, lokalt eller verksamhetsnära. Oavsett om idéen kommer från politiskt håll eller från till exempel en tjänsteperson är det viktigt att initiativet förankras och får ett formellt beslut så ert arbete får de resurser som krävs för ett långsiktigt och hållbart arbete.

Checklista för steg 1

  1. Vilka arenor och verksamhetsområden kan bidra till kunskap om problemet och vara aktuella för genomförandet av ert våldsförebyggande arbete?
  2. Vilka nyckelfunktioner eller organisationer kan utgöra strategiska samverkanspartners?
  3. Har ni säkerställd tillräckliga mandat och resurser genom formella beslut?
  4. Kan ni knyta ert våldsförebyggande arbete till befintliga samverkansstrukturer för förebyggande arbete?
  5. Hur ska arbetet finansieras och organiseras i samverkan?
  6. Har ni en styrkedja för det strategiska och det operativa arbete som ska utföras?
  7. Har ni skapat en vision och en samsyn kring ert våldsförebyggande arbete som stämmer överens med era styrdokument och verksamhetsmål?
  8. Har ni tillräcklig organisatorisk beredskap för ett hållbart utvecklingsarbete?
  9. Har ni säkerställd samverkan och intern beredskap också när våldet är ett faktum?

Nästa steg

Gå vidare till steg 2.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 26 juli 2022

Senast uppdaterad: 21 september 2023