Steg 4 – Utveckla insatser

I steg fyra så ska ni konkretisera ert våldsförebyggande arbete och utveckla era insatser.

Nu ska ni ringa in insatser som stärker skyddsfaktorer och motverkar riskfaktorer som ni tittade på i steg 3. Det är dags att utveckla insatser som innehåller de förändringsfaktorer som vi vet kan påverka dessa. Det behöver göras dels inom verksamhetens interna strukturer, men också i verksamhetens praktiska del, det vill säga insatserna som når målgruppen. Det är viktigt att utforma verktyg för att följa upp era insatser.

Väg samman de professionellas expertis och erfarenhet med den vetenskapliga kunskap som finns på området tillsammans med målgruppens erfarenheter och önskemål.

Tydliggör hur arbetet ska genomföras på olika nivåer i praktiken genom att svara på frågorna:

  • Varför ska ni göra insatsen?
  • Hur ska insatsen genomföras?
  • Vad förväntas det leda till på kort och på lång sikt?

Checklista för steg 4

  1. Har ni vägt samman bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med kunskap om enskildas situation, kontextuella omständigheter och professionellas expertis?
  2. Har ni möjlighet att få stöd från expertis inom forskning, utveckling och innovation?
  3. Har ni tydliggjort hur era insatser kan skapa förändring genom att ta fram en programteori som tydliggör varför ni ska göra insatsen, hur insatsen ska genomföras och vad insatsen förväntas leda till?
  4. Om ni tänker bedriva en utveckling på avancerad nivå, har ni tagit del av internationella våldsförebyggande insatser som visat goda resultat?
  5. Om ni tänker bedriva en utveckling på avancerad nivå, har ni tagit ställning till möjligheter och hinder med att överföra en internationellt beprövad insats till en svensk kontext?
  6. Om ni tänker bedriva utveckling på forskningsnivå, har ni etablerat en samverkan av forskare, praktiker och strateger, samt skapat en struktur för ert arbete som bygger på modeller för interventionsforskning?
  7. Har ni förankrat de förslag på insatser ni vill implementera i styrkedja, samverkansstrukturer och bland närmast berörd personal för ert våldsförebyggande arbete?

Nästa steg

Gå vidare till steg 5.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 26 juli 2022

Senast uppdaterad: 21 september 2023