Steg 5 – Implementera, följ upp och sprid

I det femte och sista steget så genomför ni arbetet, följer upp hur det gått och sprider vidare era kunskaper och erfarenheter. Det sista steget innebär att ni skapar en långsiktig hållbarhet för det våldsförebyggande arbetet.

Tandläkare sitter framför en patient och samtalar inför en undersökning.

Den gemensamma vision ni formulerat ska ni nu ta den och konkretisera till ett antal mätbara mål som går att följa upp och att nå inom en överskådlig framtid. Men reell förändring tar tid.

Våldsprevention leder sannolikt till att mer våld kommer upptäckas. Det är viktigt att inga resurser flyttas från stödet till drabbade till era nya insatser.

Att implementera en våldsförebyggande process tar oftast flera år, och det kan kosta en del och kräver en stöttande organisation, ett effektivt ledarskap och kompetensutveckling för de som ska applicera arbetet i sin vardag. Därför är det viktigt att tänka långsiktigt från början och uppdatera befintliga och relevanta styrdokument för era satta mål och aktiviteter.

Våldsförebyggande arbete leder sannolikt till att mer våld kommer att upptäckas. Det är viktigt att inga resurser flyttas från stödet till redan drabbade till era nya insatser, utan ni bör säkra upp att insatser görs på flera nivåer samtidigt.

Även om det råder konsensus kring att våldsförebyggande arbete är en god investering så är arbetet under utveckling både i Sverige och i världen. Därför behövs mer kunskap. Oavsett vilken nivå ni har valt behöver ni sammanställa och dokumentera ert arbete. Den här datan gör den möjligt att följa upp och utvärdera insatserna i er verksamhet, men möjliggör också för en bredare kunskapsspridning för andra aktörer som vill arbeta våldsförebyggande.

En uppföljning kan göras på flera sätt:

  • En produktionsuppföljning undersöker i vilken utsträckning planerade insatser har genomförts, till exempel antalet lektioner om våld och genus.
  • En processuppföljning granskar hur arbetet har genomförts. Har syftet med samverkan uppnåtts? Vilka resurser har avsatts och använts?
  • En effektuppföljning undersöker om arbetet har påverkat problemet som insatserna var tänkta att påverka. Den här typen av uppföljning innebär normalt att en gör mätningar både före och efter en insats.

Checklista för steg 5

  1. Inom vilka styrdokument kan ni integrera era våldsförebyggande mål och aktiviteter?
  2. Har ni säkrat upp att berörda verksamheter har insatser på alla tre preventionsnivåer (indikerad, selektiv och universell)?
  3. Har ni planerat införandet av nya insatser i enlighet med kunskap om framgångsrik implementering?
  4. Har ni utvecklat former för uppföljning och utvärdering av era våldsförebyggande insatser?
  5. Har ni förankrat mål och aktiviteter samt resultat av uppföljning och utvärdering inom ramen för befintligt styr - och ledningssystem?
  6. Hur kommer ni sprida och dela med er av era erfarenheter och resultat internt och externt?

Tillbaka till start för våldsförebyggande arbete

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 26 juli 2022

Senast uppdaterad: 21 september 2023