Socialstyrelsen ska kartlägga vilka av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter som behöver kompetenshöjande insatser, för att medarbetare bättre ska kunna stödja och hjälpa personer i prostitution. Det kan handla om stärkt kompetens för att kunna identifiera behov hos kvinnor och män i prostitution, till exempel deras behov av skydd och stöd. Socialstyrelsen ska också ta hänsyn till verksamheternas behov av kompetenshöjning kring hbtqi-personer, både hbtqi-personer som köper och hbtqi-personer som säljer sexuella tjänster. Socialstyrelsen ansvarar för att utbildningsmaterialet som tas fram till berörda yrkesgrupper också sprids, till exempel genom myndighetens webbplats kunskapsguiden.se.

Socialstyrelsen ska samråda med Jämställdhetsmyndigheten under uppdraget. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.