Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram, sammanställa och sprida effektiva arbetsmetoder för att förebygga att unga män och pojkar använder våld i så kallad hederskontext. I arbetet ingår att Jämställdhetsmyndigheten under 2018 ska anordna ett internationellt expertmöte. Jämställdhetsmyndigheten ska också utveckla och sprida metoder som är till hjälp i arbete med att förebygga våld bland barn och unga. Här ingår också metoder för att förebygga våld i ungas nära partnerrelationer. Myndigheten ska utgå från den nationella strategin och från regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott.