Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, ska göra en analys av hat och hot mot kvinnor i svenska digitala miljöer. Hot och kränkningar mot kvinnor i digitala miljöer är en del av mäns våld mot kvinnor. Hot, hat och trakasserier mot kvinnor påverkar både deras tillgång till makt och inflytande i samhället, och jämställdheten mellan kvinnor och män.  FOI ska studera hur användare talar om och till kvinnor i digitala miljöer och vilka nedvärderande uppfattningar som förekommer om till exempel kön och sexualitet. FOI ska också studera om kvinnor utsätts för mer hat än män, och i så fall om och hur hatet skiljer sig åt.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska anlägga ett intersektionellt perspektiv under arbetet, det vill säga inkludera fler maktdimensioner än kön när det är relevant. Under uppdraget ska FOI ha kontakt med Jämställdhetsmyndigheten som kan bidra med kunskap och synpunkter.