Följa upp statens stöd till idrotten och genomföra en fördjupad analys av det statliga och kommunala stödets betydelse och effektivitet för människors idrottande och motionerande

Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, ska genomföra en fördjupad analys av det statliga och kommunala stödets betydelse och effektivitet för att få människor att motionera och utöva idrott. Centrum för idrottsforskning, CIF, ska bland annat utgå från människors socioekonomiska, personliga och kulturella förutsättningar. Centrum för idrottsforskning ska bland annat
• redovisa vilken betydelse som bostadsort och bostadsförhållanden kan ha för människors motionsvanor
• analysera vad som utmärker jämlik idrott och motion
• analysera vad som utmärker ojämlik idrott och motion, och hur det offentliga och idrottsrörelsen framöver skulle kunna motverka det
• lyfta goda exempel där offentligt stöd har bidragit till jämlikhet

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 15 maj 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete