Jämställdhetsmyndigheten ska göra förberedelser inför att myndigheten ska börja hantera och ansvara för statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete. Myndigheten ska dela ut det nya statsbidraget för första gången för bidragsåret 2023. Det nya statsbidraget ska gå till ideella organisationer, kommuner och regioner för att stärka deras våldsförebyggande arbete och främja utvecklingen av evidensbaserade insatser. Det handlar om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, och prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Myndigheten ska göra statsbidraget för visst våldsförebyggande arbete känt bland regioner, kommuner och organisationer i civilsamhället.

Jämställdhetsmyndigheten ska under arbetet utveckla sin samverkan med Socialstyrelsen när det gäller
• Socialstyrelsens ansvar för Förordning om statsbidrag till vissa ideella organisationer på brottsofferområdet
• Socialstyrelsens uppdrag om samordning och kunskapsutveckling för återfallsförebyggande arbete