Förstärkt och utvecklad tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska förstärka och utveckla sin tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Tillsynen gäller alla delar av den nationella strategin, inklusive våld som barn utsätts för eller som barn bevittnar. IVO ska redovisa hur insatser ges och anpassas för personer som utsätts för, eller riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska fokusera på hur tillsynen kan bli mer förebyggande och riskbaserad, och hur tillsynen kan bidra till lärande hos de berörda aktörerna. 

IVO ska genomföra uppdraget med hänsyn till hbtqi-personers behov och till behov hos personer med funktionsnedsättning. IVO ska ta hänsyn till FN:s barnkonvention och till Istanbulkonventionen, det vill säga Europarådets rekommendationer om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

IVO ska samarbeta med flera myndigheter, däribland Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Myndigheten ska hämta in kunskap och erfarenheter från bland annat länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, Polisen, Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, och från Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden på Utrikesdepartementet.

Startdatum: 09 september 2021

Slutdatum: 30 april 2024

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Våldsförebyggande arbete

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete