Skolverket ska föreslå ändringar i läroplanerna för att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag. Ändringarna kan handla om att
• motverka traditionella könsmönster
• tydligare gestalta och förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män
• på ett mer aktivt och medvetet sätt främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter

Ändringarna ska göra det tydligare att läroplanernas värdegrund innebär att skolan ska planera och genomföra undervisningen så att flickor och pojkar möts och arbetar tillsammans i undervisningen. Med skolan avses i uppdraget grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och sameskola.