Folkhälsomyndigheten ska genomföra en fördjupningsstudie om psykisk hälsa bland personer med transerfarenhet. Studien ska vara kvalitativ och vara ett komplement till de studier som Folkhälsomyndigheten genomförde 2015–2016 kring personer med transerfarenhet och deras behov. I uppdraget ingår att lämna förslag på insatser för att minska den psykiska ohälsan och förebygga självmord bland transpersoner.  Folkhälsomyndigheten ska ta särskild hänsyn till unga transpersoners behov. Myndigheten ska fördela medel till icke vinstdrivande organisationer som arbetar för att stärka transpersoners rättigheter och möjligheter, och för att förebygga suicid bland personer med transerfarenhet.