Identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram och utveckla effektiva arbetssätt till hjälp för Sveriges kommuner. Myndigheten ska börja arbeta med uppdraget så snart som möjligt, eftersom det handlar om situationer och problem som har uppstått till följd av covid-19-pandemin.

Arbetssätten ska underlätta för kommunerna och deras medarbetare att 
• skapa kontakt med personer som utsätts för våld
• informera om våld i nära relationer och om hedersrelaterat våld och förtryck
• nå grupper som riskerar att vara särskilt utsatta för våld under covid-19-pandemin. Exempel på särskilt utsatta grupper är kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, hbtqi-personer och personer som har en funktionsnedsättning.
• upptäcka och motverka övergrepp mot barn via digitala kanaler

Jämställdhetsmyndigheten ska informera kommunerna om de arbetssätt som den tar fram och utvecklar. Myndigheten ska hämta in kunskap, erfarenhet och samverka med relevanta myndigheter och organisationer, däribland Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Startdatum: 30 april 2020

Slutdatum: 26 februari 2021

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter