Informationsinsatser för att barn och unga samt personer utsatta för hedersrelaterat förtryck ska ha full kännedom om sina rättigheter och möjligheter till hjälp och stöd

Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att genomföra riktade informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation, såsom barn och unga samt personer utsatta för hedersrelaterat förtryck. Inom ramen för planeringen av informationsinsatsen ska Brottsoffermyndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 28 juni 2024.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 28 juni 2024