Myndigheten för delaktighet, MFD, ska inventera relevanta aktörers kunskap om våldsutsatthet bland personer som har en funktionsnedsättning och föreslå åtgärder. MFD ska sammanställa kunskap från forskning och undersökningar om våldsutsatthet bland personer som har en funktionsnedsättning. Myndigheten ska identifiera kunskapsluckor inför framtida studier.