Sametinget ska kartlägga och analysera det samiska samhället ur ett jämställdhetsperspektiv, och utgå från regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken och de sex underliggande delmålen. Sametinget kan utifrån kartläggningen och analysen lämna förslag på åtgärder inom områden där det finns kunskapsluckor och utvecklingsbehov när det gäller jämställdheten inom det samiska samhället. Sametinget ska samråda med Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen och med samiska organisationer.