Universitets- och högskolerådet, UHR, ska under 2018 kartlägga de svenska lärosätenas arbete för att motverka sexuella trakasserier. Myndigheten ska på ett samlat sätt synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier. UHR ska också redovisa hur lärosätena arbetar när de har fått kännedom om misstänkta sexuella trakasserier. I uppdraget ingår att UHR ska presentera goda exempel. 

Universitets- och högskolerådet ska samråda med Universitetskanslersämbetet.