Länsstyrelserna ska samordna kommunernas lägesbilder och bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet till följd av covid-19-pandemin. Länsstyrelserna ska också samordna kommunernas beskrivning av vilka åtgärder som kommunerna har vidtagit, eller planerar att vidta, på området. Länsstyrelsen Halland ska samordna uppdraget. Länsstyrelserna ska utföra uppdraget i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med SKR och andra relevanta aktörer.