Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vidtagna åtgärder för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen på området