Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. NCK ska samverka med Akademiska sjukhuset i frågor som rör den kliniska verksamheten. Nationellt centrum för kvinnofrid ska stödja driften av en nationell stödtelefon. Uppsala universitet ska regelbundet analysera behovet av ny forskning på området.