Myndigheten för delaktighet, MFD, ska redovisa en plan för hur myndigheten kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, med fokus på kvinnor som har en funktionsnedsättning. I planen ska MFD ta upp vilka utvecklingsbehov som myndigheten har i förhållande till målsättningarna i den nationella strategin. Myndigheten ska också redovisa vilka aktiviteter som den planerar att genomföra för att bidra till att målsättningarna uppfylls.

MFD ska redovisa aktiviteter och resultat inom uppdraget i sina årsredovisningar för 2017 och 2018.