Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ska redovisa en plan för hur den inom sitt verksamhetsområde kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I planen ska MFoF identifiera sina utvecklingsbehov i förhållande till målsättningarna i den nationella strategin. Myndigheten ska redovisa vilka aktiviteter som den planerar att genomföra för att bidra till att målsättningarna uppfylls. 

MFoF ska redovisa aktiviteter och resultat av uppdraget i sin årsredovisning för 2018. Om du vill läsa den behöver du kontakta myndigheten direkt.