Polismyndigheten ska redovisa hur den i sin verksamhet arbetar med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Den svenska handlingsplanen fokuserar bland annat på att stärka kvinnors inflytande i konfliktförebyggande arbete, förbättra kvinnors skydd mot våld, och på att integrera ett genusperspektiv i allt arbete för fred och säkerhet.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.