Brottsförebyggande rådet, Brå, ska kartlägga hur omfattande trakasserier, hot och våld mot politiska förtroendevalda var under mellanvalsåret 2018, och vilka konsekvenser det fick. Brå ska så långt det är möjligt redovisa resultaten könsuppdelat. Brå ska jämföra resultaten med de tidigare kartläggningar som myndigheten har genomfört och som finns redovisade i rapporten Politikernas trygghetsundersökning, PTU.