Skatteverket ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Skatteverket ska redogöra för vilka problem på jämställdhetsområdet som myndigheten har identifierat i sin verksamhet och, där det är möjligt och lämpligt, sätta upp mål och åtgärder som går att följa upp. I arbetet med jämställdhetsintegrering ska myndigheten fokusera på delmålen om ekonomisk jämställdhet och på att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Skatteverket ska också fokusera på jämställdhet i

• bemötande och kommunikation
• handläggning, kontroll och tjänsteutveckling
• samverkan med externa aktörer

Skatteverket fortsätta att, ur ett jämställdhetsperspektiv, öka säkerheten och minska de negativa konsekvenserna för personer som lever med skyddade personuppgifter. Skatteverket ska senast i september 2021 redovisa hur myndigheten planerar att arbeta med jämställdhetsintegrering 2022–2025.