Sveriges kommuner och regioner, SKR*, ska fortsätta bidra till att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Enligt den tidigare överenskommelsen har SKR bland annat kartlagt kommuners och landstings arbete på området de senaste tio åren, genomfört spridningsaktiviteter och arbetat för att förstärka maskulinitetsperspektivet i utvecklingsarbete som redan håller på. 

När arbetet fortsätter under 2017 kommer ett insatsområde att handla om hur maskulinitetsnormer kan kopplas till arbetet med att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland pojkar och män. I utredningar som har gjorts, däribland Jämställdhetsutredningen och utredningen Män och jämställdhet beskrivs hur normer kring maskulinitet och manlighet påverkar både mäns och kvinnors psykiska, fysiska och sexuella hälsa. Insatser under 2017 kan till exempel handla om utvecklingsarbete kring att förebygga psykisk ohälsa bland män och pojkar via ungdomsmottagningar och elevhälsa.

*SKR bytte namn från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i november 2019.