Sveriges kommuner och regioner, SKR*, ska fortsätta att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Enligt den tidigare överenskommelsen har SKR bland annat kartlagt kommuners och landstings arbete på området de senaste tio åren, genomfört spridningsaktiviteter och arbetat för att förstärka maskulinitetsperspektivet i utvecklingsarbete som redan håller på. 

När arbetet fortsätter under 2017 är ett viktigt område att sprida forskningsbaserad kunskap till arbetsgivare och anställda för att bidra till verksamhetsutveckling i kommuner, landsting och regioner. Exempel på direkta insatser kan vara kunskapsseminarier med forskare och praktiker från kommuner och landsting, liksom riktade kommunikationsinsatser till lokala och regionala aktörer. Det kan också vara att fortsätta sprida framgångsrika arbetssätt. Exempel på indirekta insatser kan vara kunskapsstöd till de utvecklingsarbeten som SKR redan har påbörjat i kommuner och regioner inom till exempel utbildning, psykisk hälsa eller integration.

*SKR bytte namn från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i november 2019.