Regeringen tog 2018 beslut om en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Målet är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under hela barnets uppväxt för att barnets hälsa och utveckling ska främjas. Föräldraskapsstöd erbjuds främst inom verksamheter i kommuner, landsting och civilsamhälle.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ska stödja arbetet med att genomföra den nationella strategin. Myndigheten ska också följa upp arbetet med att genomföra den nationella strategin. MFoF ska genomföra uppdraget ur både ett barnrättsperspektiv, jämställdhetsperspektiv och ett perspektiv på jämlik hälsa. MFoF ska ha en nära dialog med länsstyrelserna och samverka med andra relevanta aktörer inom föräldraskapsstödsområdet.