Fördjupat erfarenhetsutbyte för högskolor och universitet

För att öka förutsättningarna att nå de jämställdhetspolitiska målen introducerar Jämställdhetsmyndigheten ett nytt sätt för lärosäten att utbyta erfarenheter av arbetet med jämställdhetsintegrering. I höst startar en pilotomgång och lärosäten med JiHU-uppdrag är välkomna att anmäla intresse för deltagande.

Jämställdhetsmyndigheten ska stödja de statliga universiteten och högskolorna i deras arbete med jämställdhetsintegrering, bland annat genom att bidra till erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Sedan 2018 har detta skett genom nätverksträffar med teman kopplat till ojämställdhetsproblem inom akademin.

Jämställdhetsmyndigheten utvecklar nu nya arbetssätt för att ytterligare stärka lärosätens förutsättningar att utbyta erfarenheter som leder arbetet framåt. Sedan 2021 har JiM-uppdraget implementerat ett koncept för systematiskt erfarenhetsutbyte (JiM+) och lärdomarna från det arbetet ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete, anpassat för högskolesektorn.

För att bidra till ökade förutsättningar för lärosäten i deras arbete med jämställdhetsintegrering ser Jämställdhetsmyndigheten behov av att i högre utsträckning:

• låta olika lärosäten mötas i ett mer fördjupat erfarenhetsutbyte än vad formen med nätverks- och tematräffar kunnat svara mot. Fördjupningen ska bidra till mer kunskap och verktyg för att ta sig an ojämställdhetsproblem vid lärosäten.

• inkludera fler nyckelfunktioner än samordnare i arbetet med jämställdhetsintegrering. Samordnaren blir ofta en bärare av arbetet men har inte ensam det mandat som krävs för att skapa förändring.

• främja samverkan mellan lärosäten samt med aktörer som har stor betydelse för högskolesektorns möjligheter att bidra till genomförandet av de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet med att lösa ojämställdhetsproblem i en organisation kräver samverkan mellan olika aktörer för att angripa problemet utifrån ett helhetsperspektiv.

Syftet med erfarenhetsutbytet är att stärka det löpande arbetet med jämställdhetsintegrering på högskolor och universitet genom att lärosäten möts och samtalar om gemensamma lösningar på utmaningar inom områdena struktur, ledarskap, organisering och samverkan. Målet är att arbetet med jämställdhetsintegrering ska få en bredare förankring och större genomslag på lärosäten och öka möjligheterna att motverka ojämställdhetsproblem.

Förutsättningar för deltagande 

För att deltagande lärosäten ska få ut så mycket som möjligt av erfarenhetsbytet bör ett antal grundförutsättningar finnas på plats:

• Arbetet med jämställdhetsintegrering prioriteras och ägs av högsta ledningen. Det finns även förankring (i varierande omfattning) av arbetet på flera nivåer på lärosätet. Ett framgångsrikt utbyte mellan lärosäten baseras på motivation att bidra till förändring inom den egna organisationen hos såväl samordnare som ledningsfunktioner.

• Samordnaren och andra nyckelfunktioner ska kunna avsätta tid för utbytet, både under och innan träffar.
Förhållningssättet under pilotomgången 2022 är undersökande. Deltagande lärosäten i denna omgång kommer få vara med att ta fram ett arbetssätt som kan användas för utbyte mellan fler lärosäten.

Upplägg och genomförande 

Jämställdhetsmyndigheten kommer i dialog med samordnare för jämställdhetsintegrering välja ut fem lärosäten för en första omgång. Urvalet baseras på intresseanmälan och lärosätesspecifika förutsättningar för genomförandet.

Att delta i den första omgången innebär fem heldagsträffar mellan hösten 2022 och sommaren 2023. I första hand är träffarna digitala. Varje träff har ett tema som är centralt för ett framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsmyndigheten fungerar som ett stöd och håller samman arbetet i alla delar av processen.

Tema för träffarna:

1. Inriktning för arbetet – vilka ojämställdhetsproblem ska lösas?
2. Fördjupad problem- och målformulering – att omsätta inriktningen i verksamhetsplanering för 2023.
3. Uppföljning – att utveckla arbetet med att följa upp verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv.
4. Samverkan – att synliggöra förutsättningar för att lösa ojämställdhetsproblem gemensamt.
5. Fördjupning och avslutning – en träff som anpassas utifrån lärosätenas behov.

Deltagande lärosäten kommer få förberedande uppgifter inför varje träff. På träffarna fördjupar sig deltagarna och delar erfarenheter från sitt arbete inom respektive tema, var och en utifrån sin verksamhet. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter för att utveckla processer i respektive verksamhet.

Omfattningen på arbetet mellan träffarna kommer variera beroende av hur jämställdhetsarbetet är organiserat på respektive lärosäte och hur utvecklingsbehovet ser ut. Räkna med ungefär två dagars arbete under förberedelseperioden och en halv dags arbete kopplat till varje träff i erfarenhetsutbytet.

Funktioner som deltar i erfarenhetsutbytet 

Tidigare erfarenheter och utvärderingar har visat att ledningens styrning av jämställdhetsarbetet är en grundförutsättning för att nå resultat. Erfarenhetsutbytet är därför utformat så att ledningsfunktioner deltar tillsammans med ansvarig för en del av kärnverksamheten.
Följande funktioner rekommenderas att delta:

• rektor
• prefekt eller dekan
• beroende av jämställdhetsarbetets inriktning, funktioner kopplade till forskning och utbildning, exempelvis forskningsledare eller programansvariga.

Lärosätet utser vilka funktioner som deltar, gärna i dialog med Jämställdhetsmyndigheten. Varmt välkomna att höra av er för att resonera med oss inför anmälan.

Preliminär datum för träffar 

Programmet kommer att starta under hösten 2022 för de fem lärosäten som arbetar tillsammans fram till sommaren 2023. Preliminära datum är följande:

• 15 september. Rektorer tillsammans med samordnare för jämställdhetsintegrering förväntas delta.
• 16 november
• 1 februari
• 15 mars
• 31 maj

Frågor och anmälan

Välkommen att kontakta Ellen Thorell, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, på ellen.thorell@jamstalldhetsmyndigheten.se eller 0707–84 74 63, för frågor som rör anmälan och för att diskutera hur erfarenhetsutbytet kan vara ett stöd i ert arbete med jämställdhetsintegrering,

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 18 mars 2022

Senast uppdaterad: 18 mars 2022