Fördjupat erfarenhetsutbyte för högskolor och universitet

Stödfunktionen för jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet vid Jämställdhetsmyndigheten erbjuder lärosäten möjlighet att delta i fördjupat erfarenhetsutbyte.

Bakgrund

Jämställdhetsmyndigheten ska inom ramen för uppdraget att stödja universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering främja erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. För att svara mot detta erbjuds universitet och högskolor med JiHU-uppdrag att delta i nätverks- och tematräffar. Träffarna har som ambition att möta behov för att vidareutveckla arbetet med jämställdhetsintegrering vid lärosäten och riktas primärt till samordnare för jämställdhetsintegrering.

Tidigare redovisningar av JiHU-uppdraget specifikt, och uppföljningar av jämställdhetsintegrering generellt, framhåller vikten av att organisationer som arbetar med jämställdhetsintegrering har förutsättningar att planera, genomföra och följa upp arbetet. Genom att arbeta aktivt med att förbättra och stärka dessa förutsättningar kan lärosätena i högre utsträckning nå effekter för verksamhetens målgrupp, samt bidra till effekter på samhällsnivå.

Samordnare har i kontakt med Jämställdhetsmyndigheten uttryckt behov av att utbyta erfarenheter med andra lärosäten i en mer fördjupad form. För att möta detta avser Jämställdhetsmyndigheten att erbjuda ett mindre antal lärosäten åt gången ett erfarenhetsutbyte med återkommande träffar under ett år. Erfarenhetsutbytet kommer ta utgångspunkt i lärosätenas inriktningar och identifierade utvecklingsområden.

Syfte 

Det övergripande syftet med det fördjupade erfarenhetsutbytet är att stärka lärosätens arbete med jämställdhetsintegrering för att i större utsträckning bidra till effekter för verksamhetens målgrupper och på samhällsnivå.

För att nå ovanstående syfte vill Jämställdhetsmyndigheten facilitera möten mellan lärosäten där de ges möjlighet att utbyta erfarenheter, reflektera och skapa gemensamt lärande kopplat till följande områden:

 • Förändringsarbete med fokus på struktur och organisering för att skapa större genomslag i hela organisationen.
 • Ägarskap och förankring. Jämställdhetsarbete kräver tydligt styrning, ledning och en bred förankring där flera funktioner och kompetenser bidrar.
 • Uppföljning och analys av resultat och effekter.

Förutsättningar och upplägg

För att deltagande lärosäten ska få ut så mycket som möjligt av erfarenhetsbytet bör ett antal grundförutsättningar finnas på plats:

 • Arbetet med jämställdhetsintegrering prioriteras och ägs av högsta ledningen. Det bör därtill finnas förankring av arbetet på flera nivåer i linjestyrningen och gärna också i den kollegiala styrningen på lärosätet.
 • Ett framgångsrikt utbyte mellan lärosäten förutsätter motivation att bidra till förändring inom den egna organisationen hos såväl samordnare som ledningsfunktioner.
 • Samordnaren och andra nyckelfunktioner ska kunna avsätta tid för utbytet, både under och innan träffar.

Arbete kommer ske mellan träffar. Material kommuniceras mellan deltagare och Jämställdhetsmyndigheten via vår portal för webbutbildningar. Portalen möjliggör även att kommunicera och dela material med varandra.

Förberedelser inför deltagande 

Deltagande föregås av en förberedelseperiod för att säkerställa att förutsättningar finns på plats i form av grundläggande kompetens i jämställdhetsintegrering och organisatoriska förutsättningar att utveckla arbetet. Detta innebär bland annat att:

 • Deltagare tar del av Jämställdhetsmyndighetens introducerande webbutbildning i jämställdhetsintegrering 
 • Varje lärosäte gör en självskattning av förutsättningar för arbete med jämställdhetsintegrering och för jämställdhetsintegrering kopplat till planering och uppföljning 
 • Ledningsgruppen gör en självskattning av organisationens förändringspotential och ambitionsnivå
 • Deltagande lärosäten förbereder en presentation av sin verksamhet inför uppstartsträffen i november

Samordnare träffas under förberedelseperioden för att få stöd i att hålla samman förberedelserna på sin respektive myndighet och bidra till utformandet av planerade träffar. Jämställdhetsmyndigheten återkommer med datum för detta.

Funktioner som deltar i erfarenhetsutbytet

Fler funktioner än samordnare behöver involveras för att bidra med sina erfarenheter och kompetenser i förändringsarbetet. Ledningens deltagande är en grundförutsättning för att nå resultat. I erfarenhetsutbytet deltar därför ledningsfunktioner tillsammans med ansvariga för en del av kärnverksamheten som finns utpekade i inriktningsdokument för jämställdhetsintegrering 2023–2025.

Lärosätet utser vilka funktioner som deltar, gärna i dialog med Jämställdhetsmyndigheten. Följande funktioner rekommenderas att delta:

 • Rektor (deltar vid första och sista träff)
 • Central funktion med ansvar för verksamhetsplanering och uppföljning​
 • Ansvarig chef för en del av kärnverksamheten​, exempelvis prefekt
 • Nyckelfunktioner kopplade till de problemområde som återfinns i inriktning
 • Funktion som ansvarar för att samordna arbetet med jämställdhetsintegrering​

Preliminärt innehåll

Uppstartsträff

 • Klockan 10–12: Rektor, övriga ledningsfunktioner, nyckelfunktioner samt samordnare för jämställdhetsintegrering
 • Klockan 13–16: Samordnare för jämställdhetsintegrering

Övergripande innehåll: presentationer av lärosätenas inriktningar med jämställdhetsintegrering och diskussion av problembilder och utvecklingsområden samt lärosätets förutsättningar i arbetet. 

Träff 2

 • Klockan 9–12: Ledningsfunktioner, nyckelfunktioner samt samordnare för jämställdhetsintegrering
 • Klockan 13–15: Samordnare för jämställdhetsintegrering

Övergripande innehåll: fördjupning av problembilder, mål och åtgärder med bakgrund i forskning, politiska prioriteringar och lärande exempel.

Träff 3

 • Klockan 9–12: Ledningsfunktioner, nyckelfunktioner samt samordnare för jämställdhetsintegrering
 • Klockan 13–15: Samordnare för jämställdhetsintegrering

Övergripande innehåll: Fördjupning kopplat till uppföljning av resultat och effekter i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Träff 4

 • Klockan 9–12: Ledningsfunktioner, nyckelfunktioner samt samordnare för jämställdhetsintegrering
 • Klockan 13–15: Samordnare för jämställdhetsintegrering

Övergripande innehåll: Vidareutveckling av arbetet från föregående träff. Möjlighet för fördjupning utifrån lärosätens behov.

Träff 5

 • Klockan 10–12: Rektor, övriga ledningsfunktioner, nyckelfunktioner, samt samordnare för jämställdhetsintegrering
 • Klockan 13–16: Samordnare för jämställdhetsintegrering

Övergripande innehåll: reflektioner av nuläge samt diskussion om möjligheter för arbetets fortsättning och genomslag.

Datum

Datum för våren 2023 kommer släppas under hösten 2022.

Frågor och anmälan

För frågor som rör anmälan och för att diskutera hur erfarenhetsutbytet kan vara ett stöd i ditt arbete med jämställdhetsintegrering, välkommen att kontakta:

Ellen Thorell, utredare JiHU
E-post: ellen.thorell@jamstalldhetsmyndigheten.se , telefon: 0707–84 74 63.

Sandra Moberg, utredare JiHU
E-post: sandra.moberg@jamstalldhetsmyndigheten.se, telefon: 0707-84 75 20.

 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 18 mars 2022

Senast uppdaterad: 16 september 2022