Aktuella uppdrag

Här kan du läsa om myndighetens grunduppdrag och om våra aktuella uppdrag.

Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag (enligt instruktionen SFS 2017:937) är att arbeta med uppföljning, analys, samordning samt kunskap och stöd för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet med grunduppdraget organiseras inom tre verksamhetsområden: följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen, stödja aktörer i arbetet för jämställdhet och förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Nedan hittar du våra nuvarande uppdrag. Klicka på plustecknet efter ett uppdrag för att läsa mer om det.

Publiceringsdatum: 9 juni 2021

Senaste uppdaterad: 28 mars 2022

Våra aktuella uppdrag

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att fortsätta utveckla och sprida effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna etablera kontakt med våldsutsatta och nå ut med information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck mot bakgrund av de särskilda omständig­heter och förutsättningar som råder med anledning av covid-19-pandemin.

Uppdraget ska bygga vidare på de resultat och slutsatser som uppnåtts i arbetet med det tidigare uppdraget att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan etabl­eras med våldsutsatta (A2020/01001/JÄlv1).

Uppdraget ska redovisas 31 mars 2022.

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag samordna, bidra till erfarenhetsutbyte och följa upp det arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor som bedrivs av myndigheter och andra relevanta aktörer.

Jämställdhetsmyndigheten ska också utveckla arbetssätt och metoder för före­byggande arbete mot könsstympning.

Uppdraget ska delredovisas 28 februari 2022 och slutredovisas 30 september 2023.

Här hittar du beskrivningen av uppdraget att förebygga och bekämpa könsstympning på regeringens hemsida

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att genomföra kunskaps­höjande insatser gällande våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn. Syftet med uppdraget är att öka kännedomen om gällande lagstiftning samt belysa livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2022.

Läs mer om uppdraget Höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn på regeringens webbplats

Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning. Jämställdhetsmyndigheten ska medverka genom att, inom ramen för sina ansvarsområden, genomföra insatser och aktiviteter som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden. I uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten samverka med Kommittén Demokratin 100 år.

Uppdraget ska redovisas  senast den 7 april 2022.

Läs mer i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2021

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att lämna in underlag till en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget görs i nära samverkan med flera berörda myndigheter, däribland Jämställdhetsmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas senast 1 september 2021.

Läs mer upp uppdraget S2020/06171/FS på regeringens webbplats