VERKSAMHETSBIDRAG FÖR KVINNORS ORGANISERING

Organisationer som har fått bidrag är skyldiga att slutredovisa till oss. Slutredovisningen ska bland annat visa hur bidraget har använts.

Bidrag till kvinnoorganisationer för avgränsade aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor.

Om bidraget

Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Jämställdhetsmyndigheten har fördelat verksamhetsbidrag under åren 2018, 2019 och 2020. Från och med 2021 fördelas hela anslaget för kvinnors organisering som organisations- och etableringsbidrag. Därmed utlyses inte verksamhetsbidrag. Detta gäller från och med utlysningen 2021 och till dess annat beslutas.

Slutredovisa bidraget

En förening som har tagit emot organisations eller etableringsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet, eller senast den 1 april året efter bidragsåret, inkomma med en slutredovisning.

Slutredovisningen ska innehålla

  • En slutrapport för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).
  • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

Revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen

Den ekonomiska redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni har fått är mindre än fem prisbasbelopp. En exempelmall för revisorsintyg (för er som mottagit mindre än fem prisbasbelopp) finns tillgänglig längst ner på sidan.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna slutredovisningen.

Frågor om slutredovisningen

Kontakta oss gärna i god tid om ni har några frågor eller funderingar kring redovisningen. Ni når oss på bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Om prisbasbelopp

För att få uppdaterade siffror på hur stort ett prisbasbelopp är läs mer på regeringens webbplats om prisbasbelopp.

Publiceringsdatum: 13:13 - 29 november 2021

Senast uppdaterad: 11:29 - 14 januari 2022