Verksamhetsbidrag för visst våldsförbyggande arbete

Vi utlyser detta statsbidrag för första gången hösten 2022. Utlysningen öppnar preliminärt den 25 oktober. Mer information om bidraget och utlysningen kommer efter sommaren.

Det här kan statsbidraget gå till: 

Bidraget ska användas till våldsförebyggande verksamhet som bedrivs inom ett eller flera av dessa områden: 

  1. mäns våld mot kvinnor, 
  2. våld i nära relationer,
 
  3. sexuellt våld, 
  4. hedersrelaterat våld och förtryck, och 
  5. prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

Prioriteringar: 

Jämställdhetsmyndigheten prioriterar särskilt verksamhet som: 

  • genomför utvärdering i samverkan med ett lärosäte, 
  • har förutsättningar för god spridning av resultaten, och 
  • har möjlighet till samverkan med andra aktörer.    

Verksamhetsbidraget är en av åtgärderna i regeringens nationellt våldsförebyggande program.

Krav som er organisation måste uppfylla för att kunna ansöka om bidraget: 

Ni som ansöker om bidrag ska vara antingen en ideell organisation eller en stiftelse.  

Om ni är en ideell organisation ska ni: 

  • vara självständig och demokratiskt uppbyggd,  
  • bedriva verksamhet i Sverige utan vinstsyfte i minst två år före ansökan om bidrag, och 
  • i er verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. 

Om ni är en stiftelse ska ni: 

  • bedriva verksamhet i Sverige utan vinstsyfte i minst två år före ansökan om bidrag, och 
  • i er verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. 

Bidraget får inte användas för verksamhet som bedrivs på uppdrag av en kommun eller en region. Bidraget får inte heller användas för ekonomisk verksamhet som bedrivs av den egna organisationen. 

Bidraget får inte lämnas till organisationer som har skulder för svenska skatter och avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är försatt i likvidation eller konkurs.   

Läs noga igenom de fullständiga krav som ni måste uppfylla innan ni påbörjar er ansökan. Kraven regleras i regeringens förordning om bidraget. 

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 29 juni 2022

Senast uppdaterad: 29 juni 2022