Vårt deltagande under Forum Jämställdhet

Träffa oss på Forum Jämställdhet i Karlstad den 7-8 februari. Vi deltar med en monter och medverkar i flera programpunkter.

Hur jämställt är Sverige – en lägesbild och vägen framåt

Torsdag 8 februari, kl. 8:00-8:45

Jämställdhetsmyndigheten följer och analyserar hur samhället utvecklas när det gäller jämställdhet och jämställdhetspolitikens möjligheter att styra mot de sex jämställdhetspolitiska delmålen på ett långsiktigt hållbart sätt. Välkommen till ett samtal där centrala slutsatser från myndighetens analyser av de senaste sex årens jämställdhetspolitik presenteras. Har vi nått jämställdhetspolitiska målen? Har jämställdhetspolitiken varit utformad på ett effektivt sätt och vilka behov finns framöver?

Medverkande:
Lena Ag, generaldirektör, 
Annika Karlsson, enhetschef
Julia Hugosson, utredare

Moderator: Johanna Lindros, kommunikatör

 

Mellan tillit och misstro – så rivs hinder för utrikes födda kvinnor

Torsdag 8 februari, kl. 12:30–13:10

Efter några år i Sverige upplever många utrikes födda kvinnor minskad makt över sin situation vilket gör det svårare att komma in på arbetsmarknaden. I Jämställdhetsmyndighetens studie berättar kvinnor att de möter diskriminering i livet av myndigheter och andra samhällsaktörer. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket har i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag att genomlysa sina verksamheter för att undanröja hinder och bättre möta kvinnornas behov. I seminariet delas erfarenheter av mötet med det svenska samhället och vad som nu görs för att fler kvinnor ska ha ekonomisk egenmakt.

Medverkande:
Eva Thyselius, senior utredare
Zainab Alsaadi, projektledare, Internationella kvinnoföreningen

Moderator: Johanna Lindros, kommunikatör

 

Läs mer om programmet här.

 

Publiceringsdatum: 12 december 2023

Senast uppdaterad: 12 december 2023