Myndigheternas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Här hittar du på en och samma plats alla myndigheters regeringsuppdrag för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Syftet med denna sammanställning är att underlätta för dig som vill ta del av erfarenheter och kunskap från det statliga arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Sverige har sedan 1 januari 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett av de jämställdhetspolitiska målen i Sverige. Målet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt till kroppslig integritet.

Ett stort antal myndigheter får varje år i uppdrag av regeringen att genomföra olika insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten är en av dessa myndigheter och vi har dessutom en samordnande roll.

Sammanställning med över 300 uppdrag

Vi har samlat statliga myndigheters uppdrag inom området mäns våld mot kvinnor från 2017 och framåt för att ge dig en översikt över uppdragen. Via länkar till rapporter och liknande kan du ta del av erfarenheter och kunskap inom området.

Vart och ett av de mer än 300 uppdragen har en egen post i sammanställningen. I varje post får du:

• en introduktion till uppdraget
• en länk till en beskrivning av uppdraget
• en länk till en slutrapport (ibland delrapport) av uppdraget
• tre kategoriseringar av uppdraget: myndighet, målsättning och utgångspunkt.

I samband med regeringsskiftet hösten 2022 har vissa sidor på regeringens webbplats avpublicerats. Om det finns trasiga länkar till myndigheters uppdrag kan detta vara en förklaring. Vi arbetar på att uppdatera så fort det är möjligt.

Välj myndighet

Det finns 54 statliga myndigheter samt organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, som har uppdrag. Du kan välja att endast visa en specifik myndighets olika uppdrag inom nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Välj målsättning

Du kan också välja att visa de uppdrag som är kopplade till en av de fyra politiska målsättningarna i den nationella strategin:

1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
2. Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
3. Effektivare brottsbekämpning
4. Förbättrad kunskap och metodutveckling

Välj utgångspunkt

Du kan välja att visa uppdrag som handlar om en viss utgångspunkt (ungefär som teman) i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det finns nio utgångspunkter och varje enskilt uppdrag kan ha en eller flera utgångspunkter:

1. Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer
2. Större uppmärksamhet på flickors och unga kvinnors utsatthet för våld
3. Flera livssituationer och omständigheter kan innebära särskild sårbarhet
4. Funktionshinderperspektiv
5. Hedersnormer bland närstående
6. Barnets rätt och barnets bästa
7. HBTQI-personers rättigheter
8. Förbättrad samverkan och styrning
9. Kunskapsbaserat arbete

I våra listor har vi förkortat texterna för de olika målsättningarna och utgångspunkterna något så att listan ska bli lättare att läsa på webben.

Välj att visa avslutade uppdrag

Slutligen kan du välja att kryssa i en ruta om du bara vill se uppdrag som redan är avslutade och där det finns en rapport att ta del av.

Så har vi gjort

Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt statliga myndigheters uppdrag inom nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor från 1 januari 2017 och framåt. Vi har gjort en bedömning av vilka målsättningar och utgångspunkter som är relevanta för varje uppdrag. Därefter har uppdragen publicerats i sammanställningen på webben.

Listan kommer att fyllas på med nya uppdrag regelbundet. Om du har frågor, eller saknar ett uppdrag, vänligen kontakta webb@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Nästan all post till myndigheter blir en allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut handlingen. Innan en handling lämnas ut tas eventuella uppgifter som skyddas av sekretess bort. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vår integritetspolicy hittar du på den här sidan.