Vårt uppdrag

Här kan du läsa om Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag och om våra aktuella uppdrag.

Vi är en förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Vi ska på uppdrag av regeringen arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vårt arbete ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Vi arbetar utifrån regeringens instruktion, förordningar, årliga regleringsbrev samt särskilda uppdrag.

I listan Aktuella uppdrag hittar du våra nuvarande uppdrag. 

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 9 juni 2021

Senast uppdaterad: 3 januari 2023

Aktuella uppdrag

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen att verka för förbättrad upptäckt av våld m.m. Med våld avses här det våld som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Myndigheterna ska också redovisa de åtgärder som genomförts för att öka medarbetares och chefers kunskaper om mäns våld mot kvinnor och en gemensam grundförståelse för frågor om våld, dess orsaker, omfattning och konsekvenser.

Läs om uppdraget i sin helhet.

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att i dialog med relevanta myndigheter och aktörer genomföra en kvalitativ studie om utrikes födda kvinnor utanför arbetsmarknaden.

Syftet är att fylla kunskapsluckor om kvinnornas behov och situation. Studien ska inkludera aspekter som kan utgöra signifikanta hinder för arbetsmarknadsinträde. Studien ska redovisas senast den 31 januari 2023.

Läs mer om uppdraget att i samverkan ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden på regeringens webbplats.

 

Jämställdhetsmyndigheten ges i uppdrag att planera och genomföra nationella aktiviteter samt utgöra expertstöd inom ramen för FN:s femåriga initiativ Generation Equality, genom att fortsatt belysa och sprida kunskap om Pekingplattformens syfte samt dess tolv sakområden i relation till Sveriges jämställdhetspolitiska mål samt dess delmål.

Pekingplattformen är en handlingsplan för hur målen i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) ska uppnås. I genomförandet av uppdraget ska därför kopplingen till CEDAW och Agenda 2030 också synliggöras.

Uppdraget ska senast den 31 januari 2023. 

Läs mer om fortsatt uppdrag om Pekingplattformen inom ramen för Generation Equality i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2022.

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan.

Redovisning ska göras senast den 22 februari 2023.

Läs mer om uppdraget minskade utsläpp från tjänsteresor i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2022.

Jämställdhetsmyndigheten med flera myndigheter får i uppdrag att till och med den 31 mars 2023 vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

Läs mer om uppdraget att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen på regeringens webbplats.