Vårt uppdrag

Här kan du läsa om Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag och om våra aktuella uppdrag.

Vi är en förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Vi ska på uppdrag av regeringen arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vårt arbete ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Vi arbetar utifrån regeringens instruktion, förordningar, årliga regleringsbrev samt särskilda uppdrag.

I listan Aktuella uppdrag hittar du våra nuvarande uppdrag. 

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 9 juni 2021

Senast uppdaterad: 4 april 2023

Aktuella uppdrag

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen att verka för förbättrad upptäckt av våld m.m. Med våld avses här det våld som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Myndigheterna ska också redovisa de åtgärder som genomförts för att öka medarbetares och chefers kunskaper om mäns våld mot kvinnor och en gemensam grundförståelse för frågor om våld, dess orsaker, omfattning och konsekvenser.

Läs om uppdraget i sin helhet.

Jämställdhetsmyndigheten med flera myndigheter får i uppdrag att till och med den 31 mars 2023 vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

Läs mer om uppdraget att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen på regeringens webbplats.

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsätta utveckla och tillämpa – samt inkludera fler myndigheter i – JiM+, modellen för systematiskt erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023. 

Läs mer om uppdraget att fortsätta utveckla och tillämpa JiM+ i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2022.

Jämställdhetsmyndigheten ska göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken och ta fram förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. 

Uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2023. 

Jämställdhetsmyndigheten ska sprida information till berörda aktörer om myndighetens kartläggning av hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge, med utgångspunkt i det uppdraget (A2020/01054). Jämställdhetsmyndigheten ska i genomförandet av uppdraget föra en dialog med berörda aktörer och fortsatt följa utvecklingen inom området.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023. 

Läs mer upp uppdraget att följa upp hur uppgifter om våld eller andra övergrepp  beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2022.