Vårt uppdrag

Här kan du läsa om Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag och om våra aktuella uppdrag.

Vi är en förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Vi ska på uppdrag av regeringen arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vårt arbete ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Vi arbetar utifrån regeringens instruktion, förordningar, årliga regleringsbrev samt särskilda uppdrag.

I listan Aktuella regeringsuppdrag hittar du våra pågående uppdrag. 

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 9 juni 2021

Senast uppdaterad: 8 april 2024

Aktuella regeringsuppdrag

Jämställdhetsmyndigheten får under 2023 använda 2 500 000 i arbetet med den fördjupade uppföljningen av det jämställdhetspolitiska delmålet 6 (mäns våld mot kvinnor ska upphöra).

I uppdragets genomförande, som bland annat ska omfatta utveckling av indikatorer, ska Jämställdhetsmyndigheten inhämta synpunkter från Brottsförebyggande rådet. För 2024 beräknas 500 000 kronor för uppdraget. 

Uppdraget ska redovisas senast 22 april 2024.

Läs mer om uppdraget att följa upp jämställdhetspolitiska delmål i regleringsbrev för 2023.

Jämställdhetsmyndigheten ska översätta och kvalitetssäkra översättningen av Sveriges tematiska rapport rörande tillämpningen av Istanbulkonventionen till svenska.

Jämställdhetsmyndigheten ska lämna översättningen till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 augusti 2024.

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att kartlägga kunskap hos kommuner, regioner och myndigheter om våldsutsatthet bland äldre personer som fyllt 65 år och identifiera kunskapsluckor.

Myndigheten ska också kartlägga vad som görs för att förebygga och upptäcka våld i målgruppen och vilka insatser som ges till dem som blivit utsatta för våld. I uppdraget ingår att vid behov lämna förslag på åtgärder på nationell, regional eller lokal nivå för att förbättra möjligheten att upptäcka våld och ge stöd och skydd för de utsatta.

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 15 september 2024.

Läs mer om uppdraget kartlägga kunskap om våldsutsatthet bland äldre personer i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2023.

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra en fördjupad studie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin samt genomföra aktiviteter för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.

Aktiviteterna ska riktas mot enskilda kommuner och det lokala civilsamhället.

Uppdraget ska redovisa senast den 30 november 2024. 

Läs mer om uppdraget delaktighet och deltagande i den lokala demokratin i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2022.

Jämställdhetsmyndigheten ska stödja Tillväxtverket i genomförandet av uppdraget KN2024/00614 som syftar till att genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för kvinnors entreprenörskap, ägande och företagande i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa uppdraget till Tillväxtverket 2024.