Vårt uppdrag

Här kan du läsa om Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag och om våra aktuella uppdrag.

Vi är en förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Vi ska på uppdrag av regeringen arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vårt arbete ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Vi arbetar utifrån regeringens instruktion, förordningar, årliga regleringsbrev samt särskilda uppdrag.

I listan Aktuella uppdrag hittar du våra nuvarande uppdrag. 

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 9 juni 2021

Senast uppdaterad: 10 november 2023

Aktuella regeringsuppdrag

Jämställdhetsmyndigheten ska följa upp utvecklingen i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen 3 (jämställd utbildning) och 4 (jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet).

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Läs mer om uppdraget att följa upp jämställdhetspolitiska delmål i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2022.

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att identifiera eventuella kunskapsluckor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer hos yrkesgrupper som möter våldsutsatta. Uppdraget omfattar alla målgrupper och typer av våldsutsatthet som ingår i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget ska särskilt belysa kunskapsluckor hos yrkesgrupper som möter människor som av olika skäl befinner sig i en utsatt situation.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Läs mer om uppdraget att identifiera kunskapsluckor och kartlägga utbildningsbehov om mäns våld mot kvinnor i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev.

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket,
Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten,
Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten i uppdrag att under 2022–2023 samverka för att motverka arbetslivskriminalitet.

I uppdraget ligger vidare att Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket under 2022 ska påbörja inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet till vilka övriga samverkande myndigheter ska ansluta
sig successivt, dock senast i slutet av 2023.

Läs mer om uppdraget att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan på regeringens webbplats. 

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen att verka för förbättrad upptäckt av våld m.m. Med våld avses här det våld som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Myndigheterna ska också redovisa de åtgärder som genomförts för att öka medarbetares och chefers kunskaper om mäns våld mot kvinnor och en gemensam grundförståelse för frågor om våld, dess orsaker, omfattning och konsekvenser.

Läs om uppdraget Ökad upptäckt av våld i sin helhet.

Uppdraget ska redovisas senast 15 februari 2024.