Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors och flickors organisering

Syftet med det här statsbidraget är att stödja kvinnor och flickor i egna sammanslutningar, främja deras deltagande i demokratiska processer och i samhällslivet och göra det möjligt för kvinnor och flickor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Utlysningen för bidragsår 2024 och 2025 stängde i oktober 2023.

Fyra kvinnor kring ett mötesbord

Om bidraget

Statsbidrag till kvinnoorganisationer har funnits i olika former sedan början av 1980-talet och fördelas idag enligt förordningen (2023:168) om statsbidrag för kvinnors och flickors organisering. Statsbidraget är ett av regeringens valda styrmedel för att uppfylla målen med Sveriges jämställdhetspolitik och det ligger särskilt i linje med det första jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället mellan kvinnor och män.  

75 % kvinnor eller kvinnoorganisationer

För att beviljas statsbidraget behöver flera villkor uppfyllas, däribland villkoren för att organisationen är en kvinnoorganisation. Det innebär i korthet att 75 procent av organisationens medlemmar ska vara kvinnor eller flickor över 15 år, eller att 75 procent av ens medlemsföreningar ska vara kvinnoorganisationer. Därutöver kan även en sammanslutning av kvinnor eller flickor inom en ideell förening ta del av bidraget. Alla organisationer som beviljas bidrag ska ha som ändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Ändamålet ska framgå i föreningens stadgar och i stiftelsens registreringsbevis. De ska också vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer.

Organisations- och etableringsbidrag beviljas för att stödja organisationens ordinarie verksamhet som exempelvis lokalhyra, medlemsaktiviteter, kansli, administration, anställda, kostnader för opinionsbildande verksamhet eller årsmöten. Bidraget ska alltså fungera som ett finansiellt stöd av organisationen för vad organisationen är och gör. Till skillnad från andra sorters statsbidrag så behöver inte organisations- och etableringsbidraget finansiera särskilda och avgränsade aktiviteter.

Etableringsbidrag till nybildade organisationer

Etableringsbidraget ska gå till nybildade organisationer för att etablera en ordinarie verksamhet. Bidraget kan till exempel gå till kostnader för att bygga upp en ny central eller lokal verksamhet.

Bidraget skall främja kvinnors och flickors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor och flickor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Den summa som organisationerna beviljas bestäms av en fördelningsnyckel som baseras på en organisations medlemsantal och verksamhetsnivå.

Sök år ett, använd bidraget år två och tre, redovisa år tre och fyra

Beslut om organisations- och etableringsbidrag fattas i december och utbetalningar görs under januari-februari. Hela det beviljade beloppet ska användas under två kalenderår (januari-december, bidragsår 1 och 2) och ska sedan redovisas till Jämställdhetsmyndigheten 1 april efter bidragsår 1 och 2.

De uppgifter som organisationerna anger i samband med slutredovisningen utgör underlaget för Jämställdhetsmyndighetens återrapportering till regeringen om vad bidraget har använts till och om statsbidraget har gett några effekter i samhället. För att kunna genomföra slutredovisningar av god kvalitet är det viktigt att organisationerna planerar för och utvärderar bidragsperioden i god tid före sista datumet för att lämna in slutredovisningen.

Ni kan söka bidraget

 • Föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor eller flickor över 15 år.
 • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar.
 • Sammanslutningar av enbart kvinnor och flickor inom en organisation kan också söka om bidraget. Det är i så fall sammanslutningen som ska ha som huvudmål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.

Ansökan sker digitalt

Ansökan görs via vårt e-tjänst för statsbidrag.

Utlysningen 2023 för bidragsår 2024 och 2025 stängde 3/10 2023.

E-tjänsten för statsbidrag hittar du här.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska gå till organisationens ordinarie verksamhet, till exempel kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som regeringen beslutar ska gå till kvinnors och flickors organisering, sen beror det på hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget. 

Anslaget framgår av myndighetens regleringsbrev.

SÅ GÅR DET TILL ATT SÖKA STATSBIDRAG

Jämställdhetsmyndigheten delar ut bidrag till kvinnoorganisationer för att de ska kunna bevaka sina rättigheter, driva sina krav och stödja kvinnor och flickor att delta i den demokratiska processen och i samhället.

Vem kan söka?

För att kunna få organisations- eller etableringsbidrag ska kvinnoorganisationen uppfylla ett antal grundläggande villkor. Organisationen ska leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning, regeringsbeslut eller regleringsbrev.

Enbart kvinnoorganisationer kan söka bidraget. Med en kvinnoorganisation avses:

 • Ideella föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor eller flickor som har fyllt 15 år.
 • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar som har fyllt 15 år.
 • Sammanslutningar av enbart kvinnor och flickor som fyllt 15 år inom en organisation kan också söka om bidraget. Det är i så fall sammanslutningen som ska ha som huvudmål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.


Bidraget får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller skall bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer.

För statsbidrag till lokala kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet hänvisar vi till de bidrag som fördelas av Socialstyrelsen.

Grundläggande villkor

 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska verka för att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället.
  Organisationen ska ha en demokratisk uppbyggnad och bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. 
 • Organisationen har en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller har ett riksintresse.
 • Organisationen har inga skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Särskilda villkor organisationsbidrag

 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år före ansökan om bidrag.

Särskilda villkor etableringsbidrag

 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska ha avslutat minst ett verksamhetsår innan ansökan om bidrag.
 • Verksamheten ska bedrivas i Sverige.
 • Organisationen ska ha antagit en utvecklingsplan.
 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska vara bildad senast året före ansökan om bidrag skickas in.
 • Etableringsbidrag får lämnas under högst tre år.
 • Etableringsbidrag får inte lämnas om organisationsbidrag beviljas för samma verksamhet.

Organisationer som söker måste ha avslutat minst ett helt verksamhetsår för att flera villkor ska kunna prövas.

Kvinnoorganisationer som beviljas bidrag av Jämställdhetsmyndigheten granskas utifrån olika kriterier, som fastställs i förordningen (2023:168) om statsbidrag för kvinnors och flickors organisering. Kriterierna som reglerar bidraget utgår från förordningen. Här går vi igenom hur myndigheten granskar organisationerna som ansöker om bidrag.

Demokratins idéer

Statsbidraget ska enbart gå till organisationer som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Statsbidraget ska till exempel inte gå till olagligheter eller till att stötta extrema rörelser, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Myndigheten ställer därför krav på att sökande ställer sig bakom principen om alla människors lika värde. Vi granskar att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Både syftet med organisationen samt den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde och främja demokratin i samhället.

Jämställdhetsmyndigheten prövar enskilt om organisationen respekterar demokratins idéer. Myndigheten kan komma att begära in ytterligare underlag, ställa kompletterande frågor till organisationen eller granska andra dokument, extern kommunikation eller aktiviteter. Om villkoren för bidraget inte bedöms vara uppfyllda ska ansökan avslås.

Demokratisk uppbyggnad

Kvinnoorganisationer som beviljas bidrag måste vara demokratiskt uppbyggda. Vi granskar demokratisk uppbyggnad genom att kontrollera om:

Kvinnoorganisationen har antagit egna stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. Det innebär bland annat att:

 • medlemskapet i en organisation är frivilligt.
 • medlemmarna har stadgeenlig möjlighet att påverka verksamheten.
 • medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten genom att de kan delta på möten och rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring, budget och upplösning.
 • medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande.
 • Styrelsen eller motsvarande har sedan mandat att ta beslut om verksamheten och förvalta ekonomin mellan årsmötena.
 • medlemmarna utser en revisor.
 • organisationen är självständig i förhållande till andra organisationer.

Vi tar ställning till om organisationen och verksamheten är demokratiskt uppbyggd genom att särskilt granska följande dokument:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Övriga styrdokument

Vid behov kan myndigheten även kontrollera andra beslutade dokument eller organisationens officiella kommunikation.

Skulder

Bidrag får inte lämnas till en kvinnoorganisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Inför beslut granskar vi alla organisationer genom en rutinkontroll hos Kronofogdemyndigheten.

Verksamhetsbesök

Jämställdhetsmyndigheten har rätt att besöka, revidera eller utvärdera verksamheter som finansierats med bidrag från oss, som en del av den granskning som sker i vår bidragsgivning.

Under besöken kan vi även komma att begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör hur bidraget har använts inför eller efter besöket.

Om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter

Om vi efter att vi har fattat ett beslut om bidrag får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller förordningarnas krav kan vi inleda en särskild granskning. Sådan information kan komma som tips från allmänheten eller i form av nyhetsrapportering. Vi kontaktar då organisationen och frågar hur de ställer sig till den information som vi har fått in. Vi begär då att få in de underlag som vi behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Myndigheten kan fatta beslut om att:

 • inte vidta någon åtgärd (uppgifterna visade sig inte stämma eller var kanske inte så allvarliga som vi först trodde)
 • vi kan besluta om att villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
 • eller vi kan besluta om att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget.

För att kräva tillbaka ett redan beviljat bidrag är det Jämställdhetsmyndigheten som måste visa att organisationen gjort fel.

 

Organisations- och etableringsbidrag fördelas efter tre principer. Det består av ett grundbelopp, en summa som fördelas beroende på antalet medlemmar i en organisation och en summa som beror på verksamhetens omfattning.

Anslagets storlek meddelas myndigheten årligen via regleringsbrev. Antalet behöriga organisationer som ansöker om bidraget kan variera från år till år. Vilken summa varje organisation tilldelas beror på hur stort anslaget är och hur många organisationer som söker och uppfyller kraven för att få det.

Grundbelopp

50 % av anslaget fördelas lika på alla organisationer som uppfyller villkoren och ska beviljas bidrag enligt förordningen.

Bidrag baserat på antalet medlemmar (antal kvinnor eller flickor över 15 år i sammanslutning)

20 % av anslaget fördelas ut till behöriga organisationer utifrån antalet medlemmar.

Bedömningen görs utifrån det revisorsintyg över medlemmarnas sammansättning som organisationen bifogar ansökan.

 • Organisationer med färre än 100 medlemmar: Fast lägsta belopp.
 • Organisationer med 101–1 000 medlemmar: Fast lägsta belopp + ett rörligt belopp baserat på antalet medlemmar upp till fast högsta belopp.
 • Organisationer med 1 000 medlemmar: Fast högsta belopp.

Bidrag baserat på verksamhetsnivå

30 % av anslaget fördelas ut till behöriga organisationer utifrån verksamhetens omfattning.

Bedömningen görs utifrån den verksamhet som presenteras i organisationens verksamhetsberättelse vid ansökningstillfället.

Vid bedömning av organisationens ansökan ska samtliga aktiviteter som är listade inom en verksamhetsnivå vara uppfyllda för att organisationen ska kunna beviljas bidrag enligt den aktuella nivån.

Nivå 1

 • Organisationen håller årsmöte eller motsvarande i enlighet med stadgar
 • Ordinarie styrelsearbete
 • Aktiviteter för medlemmar
 • Information till medlemmar

Nivå 2

Som nivå 1, men även:

 • Organisationsutveckling i egen organisation
 • Påverkansarbete och/eller opinionsbildande verksamhet

Nivå 3

Som nivå 2, men även:

 • Omfattande påverkansarbete och/eller opinionsbildande verksamhet
 • Omfattande internationellt arbete

Reducering av bidrag

Myndigheten ska ta hänsyn till om organisationen får annat statligt organisationsbidrag för sin verksamhet.

 • För verksamhetsnivå 1 reduceras bidraget med 50 000 kr.
 • För verksamhetsnivå 2 och 3 reduceras bidraget med 100 000 kr.

Vid bedömning av sammanslutningar av kvinnor eller flickor inom en riksorganisation tas ingen hänsyn till om riksorganisationen får annat statligt organisationsbidrag.

Organisationer som söker upp till fem prisbasbelopp

Organisationer kan vid ansökningstillfället uppge att de ansöker om högst fem prisbasbelopp. Organisationer som enligt fördelningsprinciperna kan ha rätt till ett bidrag som är större än fem prisbasbelopp, men som sökt högst fem prisbasbelopp ska beviljas högst fem prisbasbelopp minus en krona.

Organisationer som har fått bidrag är skyldiga att slutredovisa till oss. Slutredovisningen ska bland annat visa hur bidraget har använts.

När ska vi slutredovisa?

En förening som har tagit emot organisations- eller etableringsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet, eller senast den 1 april året efter första och andra bidragsåret, inkomma med en redovisning.

Redovisningen ska innehålla

Redovisningen består av två delar, dels en slutrapport av vad medlen har använts till och dels ett revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

 • En slutrapport för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget (inklusive tillhörande bilagor/handlingar). 
 • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

Revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen

Den ekonomiska redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni har fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna slutredovisningen.

Om prisbasbelopp

För att få uppdaterade siffror på hur stort ett prisbasbelopp är läs mer på regeringens webbplats om prisbasbelopp.

Frågor?

Kontakta oss gärna i god tid om ni har frågor om statsbidrag. Ni når oss på bidrag@jämställdhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 26 november 2021

Senast uppdaterad: 4 april 2024

E-tjänst för ansökan och redovisning

Närbild på ett tangentbord i bärbar dator

Gör din ansökan via vårt digitala ansökningssystem för statsbidrag. Här kan du även spara ett utkast av din ansökan. Kom ihåg att skicka in din ansökan innan utlysningen stänger. Du använder även e-tjänsten för att redovisa ett bidrag du beviljats.

E-tjänst för statsbidrag
Närbild på ett tangentbord i bärbar dator

"Det är det här som ger oss kraften"

Fyra kvinnor sitter runt ett bord på ett café, med telefoner, kaffekoppar och anteckningsblock framför sig.

Den här fallstudien belyser vilken betydelse bidraget har för kvinnors möjligheter att organisera sig, och vilken roll kvinnoorganisationer spelar för kvinnors möjligheter att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Läs studien
Fyra kvinnor sitter runt ett bord på ett café, med telefoner, kaffekoppar och anteckningsblock framför sig.