Utbildning

Vi erbjuder egna kurser och webbutbildningar. Här hittar du också kurser som högskolor och universitet ger på uppdrag av oss när de är öppna för anmälan.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap. Ökad kunskap är ett steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom utbildning kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Du kan när som helst ta del av våra webbkurser som är gratis och tillgängliga på www.webbutbildning.jamstalldhetsmyndigheten.se

 

 

Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar, 3 hp

Kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri tredagarskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på barns utsatthet. Kursen vänder sig till dig som är programansvarig eller ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbkurs: Våld i nära relation - agera som chef eller kollega

En kurs att gå enskilt eller i grupp! Den här kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Webbutbildning om jämställdhetsintegrering

"Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter" ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är. Den visar också hur jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten i det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.

Visar 6 av 6