Utbildning

Vi erbjuder egna kurser och webbutbildningar. Här hittar du också kurser som högskolor och universitet ger på uppdrag av oss när de är öppna för anmälan.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap. Ökad kunskap är ett steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom utbildning kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Du kan när som helst ta del av våra webbkurser som är gratis och tillgängliga på www.webbutbildning.jamstalldhetsmyndigheten.se

 

 

Bild på en gågata i Umeå centrum med människor som går, leder en cykel coh går med barnvagn.

Jämställdhetsintegrering: introduktionskurs i två delar för ledare i staten

Vi erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 21 september och 19 oktober. Kursen genomförs digitalt.

Start: 21 september 2023

Var: Online

Utbildning

Bild på en gågata i Umeå centrum med människor som går, leder en cykel coh går med barnvagn.

Jämställdhetsintegrering: introduktionskurs i två delar för ledare i staten

Vi erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 28 september och 26 oktober. Kursen genomförs digitalt.

Start: 28 september 2023

Var: Online

Utbildning

En miniräknare i närbild som ligger ovan på en bunt svenska sedlar

Jämställdhetsbudgetering i statliga myndigheter - introduktionskurs

Jämställdhetsmyndigheten anordnar en introducerande dagskurs om jämställdhetsbudgetering i statliga myndigheter. På kursen medverkar Ekonomistyrningsverket (ESV) med en föreläsning om jämställdhetsbudgetering.

Datum: 9 november 2023

Var: Online

Utbildning

En rad sittande människor med korslagda ben där bara benen och händerna är synliga. I fokus är en person vars händer antecknar i ett anteckningsblock.

Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning, 3 hp

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder tillsammans med Marie Cederschiöld högskola en kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av kursplan.

Ett anteckningsblock ligger på ett bord framför en laptop. Ett par glasögon ligger på blocket.

Att examinera och inkludera kunskap om utövande av våld i nära relationer, 3 hp

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder tillsammans med Marie Cederschiöld högskola en kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning. Den vägleder också kursdeltagarna i att utforma undervisningstillfällen, examination och kursplan.

En flicka i 10-årsåldern står vänd mot ett annat barn som man bara ser ryggen på. Det andra barnet hänger i en gunga. De är i en park.

Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar, 3 hp

Kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri tredagarskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på barns utsatthet. Kursen vänder sig till dig som är programansvarig eller ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

En av Göteborgs universitets pampiga, vita byggnader med texten "Göteborgs universitet" på ovanför stora fönster.

Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom professionspraktik och forskning, 5 hp

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på avancerad nivå med övergripande syfte att stärka lärosätenas förutsättningar och kompetens att utbilda inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fokus ligger på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen.

Fyra personer samlade runt kaffeautomaten i ett personalrum. De är i samtal två och två och håller kaffekoppar i händerna.

Webbkurs: Våld i nära relation - agera som chef eller kollega

En kurs att gå enskilt eller i grupp! Den här kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

En tecknad illustration av en pappa som leder en cykel på cykelväg med ett barn i barncykelsadel.

Webbutbildning om jämställdhetsintegrering

"Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter" ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är. Den visar också hur jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten i det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.

En tecknad illustration av en tonårskille snett bakifrån med luva uppdragen över huvudet.

Webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Den här utbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Visar 10 av 10