Utbildning

Vi erbjuder egna kurser och webbutbildningar.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap. Ökad kunskap är ett steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom utbildning kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Du kan när som helst ta del av våra webbkurser som är gratis och tillgängliga på www.webbutbildning.jamstalldhetsmyndigheten.se

 

Webbkurs: Att förebygga våld - en grundkurs

Det här är en kurs för dig som ska arbeta, eller redan arbetar med att förebygga mäns våld mot kvinnor. Du lär dig hur arbetet kan planeras och genomföras i fem steg för att bli långsiktigt och systematiskt.

Webbkurs: Våld i nära relation - agera som chef eller kollega

En kurs att gå enskilt eller i grupp! Den här kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Webbutbildning om jämställdhetsintegrering

"Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter" ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är. Den visar också hur jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten i det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.

Visar 5 av 5