Prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten ska på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling.

Man tittar på datorskärm. Ett barnrum syns i bakgrunden

Att förebygga och bekämpa människohandel, inklusive efterfrågan på köp av sexuella tjänster, är en prioriterad fråga för regeringen. I Sveriges är dessa frågor en viktig del av jämställdhetspolitiken och målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Arbetet styrs av internationella konventioner och åtaganden.

I Sverige är arbetet även en del av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (2017-2026). Det styrs även av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel.

NSPM

Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel, NSPM, är en del av Jämställdhetsmyndigheten. NSPM har en egen webbplats med stöd till yrkesverksamma, fördjupningar, kampanjer och samverkan med andra aktörer.

Besök NSPM:s webbplats

Förebygga efterfrågan och erbjuda stöd och skydd

Arbetet med dessa frågor handlar dels om ökad upptäckt och att erbjuda skydd och stöd till utsatta. Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel för alla ändamål förekommer därför att det finns en efterfrågan.

Så länge det finns en efterfrågan på sexuella tjänster och billig arbetskraft så kommer handeln med människor att fortsätta. Arbetet med dessa frågor behöver därför även innefatta ett förebyggande arbete med fokus på att minska efterfrågan. Arbetet är en del av Jämställdhetsmyndighetens våldsförebyggande arbete.

Människohandel för alla ändamål

Människohandel innebär att gärningspersoner, genom falska löften eller direkta hot, rekryterar och förflyttar människor för att utnyttja dem. För barn krävs inget vilseledande eller hot för att det ska vara människohandel. Ofta sker människohandel över landsgränser, men det kan även ske inom Sverige.

Handeln med människor är en av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet. Den innebär ett cyniskt utnyttjande av människor och utgör en allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Enligt FN utgör människohandel för olika ändamål världens tredje största brottsliga verksamhet globalt, näst efter narkotika- och vapenhandel.

En allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter

Människohandel kränker den drabbades rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. Miljontals människor i världen utsätts för människohandel varje år och omkring en tredjedel av dessa är barn. 7 av 10 utsatta är flickor eller kvinnor. Majoriteten av dessa utnyttjas sexuellt.

Förutom prostitution och andra former av sexuellt utnyttjande utsätts många av människohandelns offer för tvångsarbete, krigstjänst, tiggeri, brottslig verksamhet, handel med organ eller andra former av utnyttjanden.

Prostitution

Prostitution är enligt brottsbalken när en person köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning. Ersättningen kan vara pengar, men även varor eller tjänster som alkohol, boende, presenter eller resor.

Att köpa sexuella tjänster är förbjudet i Sverige sedan 1999 då den så kallade ”sexköpslagen” infördes. Sverige vad då först i världen med att kriminalisera köp av sexuella tjänster.

Mer om prostitution och sexköpslagen

 

Sexuell exploatering av barn

Ett barn kan aldrig samtycka till prostitution. För barn under 18 år ses det alltid som ett sexuellt övergrepp.

Om någon form av ersättning har getts vid övergreppet talar man om ”sexuell exploatering”. Det kan handla om våldtäkt mot barn eller att utnyttja barn genom köp av sexuell handling. Det kan även vara sexuella övergrepp som sänds eller sprids digitalt.

Sexuell exploatering kan ske både online och offline. De barn som utsätts kan befinna sig både i Sverige eller utomlands. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att skyddas mot alla former av våld, sexuella övergrepp och människohandel.  Sexuell exploatering är därför ett allvarligt brott mot barns rättigheter.

Sexuell exploatering av barn - detta kan du göra

Kontakt

Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten

E-post: nspm@jamstalldhetsmyndigheten.se

Du når medarbetarna på Jämställdhetsmyndigheten enligt formen:
fornamn.efternamn@jamstalldhetsmyndigheten.se

NSPM:s webbplats

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 9 juni 2021

Senast uppdaterad: 21 september 2023