Sverige ska vara ett jämställt land

I Sverige ska kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsarbetet rör frågor om makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Stenskulpturer och svenska flaggan på riksdagshuset övre del.

I Sverige finns en lång tradition av att arbeta med jämställdhet. Ända sedan 1970-talet har frågorna om jämställdhet varit viktiga i samhällsdebatten. Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Det övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet antogs med bred politisk enighet 2006.

Sex jämställdhetspolitiska delmål

2016 bestämde riksdag och regering att lägga till sex delmål under det övergripande målet, som anger fokus och inriktning för jämställdhetspolitiken.

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande
  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Delmålen tar sikte på centrala ojämställdhetsproblem i samhället som ofta hänger ihop och påverkar varandra. Till exempel finns ett ömsesidigt samband mellan målet om ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet. Likaså påverkar jämställd utbildning den ekonomiska jämställdheten.

Jämställdhetsintegrering är huvudstrategin

För att uppnå jämställdhet i samhället har regeringens huvudsakliga strategi sedan 1994 varit jämställdhetsintegrering. I korthet innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. Dessutom genomför regeringen särskilda jämställdhetsåtgärder.

Jämställdhetsmyndigheten spelar en central roll

I regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – en feministisk politik för en jämställd framtid beskrivs den nuvarande inriktningen av jämställdhetspolitiken. Den innehåller en organisation för genomförande, ett system för uppföljning och en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 2018, har ett särskilt uppdrag att se till att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet. Jämställdhetsmyndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Hur står det till med jämställdheten i Sverige?

Jämställdhetsmyndigheten följer upp och analyserar de sex jämställdhetspolitiska målen.

Hur har covid-19-pandemin påverkat jämställdheten?

Två kvinnor i sjukvårdskläder arbetar i labratorium.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att pandemin kan få konsekvenser för de jämställdhetspolitiska delmålen. I ett antal artiklar analyserar vi utvecklingen av pandemin och dess påverkan på områden som hälsa, ekonomi och mäns våld mot kvinnor.

Covid-19 och jämställdheten
Två kvinnor i sjukvårdskläder arbetar i labratorium.