Verksamhetsbidrag i områden med socioekonomiska utmaningar

Den 31 maj stängde utlysningen för bidrag till kvinnors och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar. Utlysningen öppnar igen den 31 augusti 2023 för bidragsår 2024. Jämställdhetsmyndigheten fördelar 19,1 miljoner kronor till lokala, ideella organisationer där minst 75 % av medlemmarna är kvinnor eller flickor. Statsbidraget ska främja kvinnors och flickors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska stödja kvinnor i egna sammanslutningar och möjliggöra för kvinnor och flickor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Fem unga tjejer som håller om varandra framför en betongbyggnad

Vad ska bidraget leda till? 

Medlen ska bidra till att förbättra kvinnors och flickors förutsättningar att organisera sig och bedriva verksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar.  
 
Syftet är att fler kvinnor och flickor ska engagera sig i det lokala föreningslivet, och delta i aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor och flickor till ett visst ändamål som särskilt rör deras intressen.  Bidraget riktar sig till ideella kvinnoorganisationer och stiftelser som har som ändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället.

Ni kan söka bidraget 

Bidraget kan sökas för verksamhet som syftar till att engagera kvinnor och flickor i områden med socioekonomiska utmaningar.  

Bidraget kan gå till ideella kvinnoorganisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Om verksamheten ska bedrivas tillsammans med en eller flera parter eller nätverk eller en annan ideell förening, så gäller kraven om demokratins idéer även för dessa parter.

Med kvinnoorganisation menas:  

 • en ideell förening vars medlemmar består av minst 75 procent kvinnor eller flickor över 15 år och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället.
 • en ideell förening (riks- och paraplyorganisation) med andra ideella föreningar som medlemmar (medlemsföreningar) där minst 75 procent av medlemsföreningarna består av minst 75 procent kvinnliga medlemmar över 15 år och har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället.
 • en sammanslutning av kvinnor eller flickor inom en ideell förening. Sammanslutningen ska arbeta för att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället och bestå av kvinnor eller flickor som är medlemmar i föreningen och som aktivt har valt att ingå i sammanslutningen.

Organisationer som inte kan beviljas bidrag

Bidraget kan inte sökas av föreningar eller stiftelser som har som huvudsakligt syfte att organisera studenter vid universitet eller högskolor. Det kan heller inte sökas av föreningar eller stiftelser som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Bidrag får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller ska bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer.  

Läs förordningen i sin helhet.

Utlysningen 2023 omfattar ansökningar för kalenderår 2023 och medlen måste förbrukas senast den 31 december 2023.

Utlysningen för 2023 är nu stängd

Det var möjligt att skicka in en ansökan under perioden 25 april till 31 maj kl. 14.00 2023.
Nästa utlysning för bidragsår 2024 öppnar den 31 augusti kl. 14.00. 

Dessa anvisningar gällde ansökningsförfarandet när utlysningen var öppen:

I ansökan beskriver ni bland annat er nuvarande verksamhet, vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i områden med socioekonomiska utmaningar, vilka mål ni har för den ansökta verksamheten och vilka förväntade resultat er verksamhet har. Ni fyller även i uppgifter om tidplan och vilket belopp ni ansöker om för er planerade verksamhet.

Om ni ansöker om statsbidrag tillsammans med andra organisationer eller nätverk, ska ansökan också innehålla uppgifter om vilka de är. Ansökan bedöms i konkurrens med andra inkomna ansökningar och beviljas i mån av tillgång på medel. De verksamheter som bedöms ha bäst förutsättningar att nå de mål som satts upp för verksamheten och som ligger i linje med förordningens prioriteringar kan beviljas statsbidrag.

I denna utlysning är följande kostnadsslag stödberättigade:

 • Lönekostnader inkl. lönebikostnader om högst 45 %
 • Ni kan ansöka om högst 15 000 kr för revisionskostnader
 • Externa tjänster
 • Resor och logi
 • Övriga kostnader

Filmer

I två filmer berättar vi om bidragets syfte, villkor och hur ansökan går till. Samma information finns i texten här på webbsidan.

Frågor och svar om statsbidraget (video)

Så fungerar e-tjänsten (video)

Mer om att söka verksamhetsbidraget

Här beskriver vi hur vi bedömer, granskar och vilka krav vi ställer på redovisning. Här hittar du också en översikt över vilka geografiska områden som är kvalificerade att söka. 

Så bedömer vi

För att kunna få bidrag ska verksamheten uppfylla de krav som Jämställdhetsmyndigheten ställer utifrån förordningen (2023:168) om statsbidrag till kvinnors och flickors organisering. Utöver förordningens krav så bedöms även varje enskild ansökan i konkurrens med övriga inkomna ansökningar.

Enligt förordningen får Jämställdhetsmyndigheten prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla bidragets syfte.

Vi bedömer inkomna ansökningar utifrån bedömningsgrunderna syfte och relevans, målgrupp, verksamhetens mål, delmål, aktivitetsplan, förväntade resultat, organisering och samverkan, resultat, kvalitet samt framtagen prioriteringsordning.

Syfte och relevans

Vi bedömer om:

 • Verksamheten bidrar till att uppfylla syftet med bidrag.
 • Valda målgrupper är relevanta för verksamhetens mål och syfte.
 • Planerade aktiviteter förväntas leda fram till verksamhetens målsättningar och är i linje med bidragets syfte.

Resultat

Vi bedömer om:

 • Verksamhetens förväntade resultat är relevanta i förhållande till syftet med bidrag.
 • Verksamhetens förväntade resultat är uppnåeliga utifrån planerade aktiviteter.
 • Resultaten är mätbara.

Kvalitet

Vi bedömer om:

 • Ansökan är logiskt uppbyggd och syfte, mål, delmål, aktiviteter, förväntade resultat samt budget följer en röd tråd.
 • Ansökans faser är väl beskrivna och är tydligt sammanhängande.
 • Verksamheten har en skälig budget utifrån såväl planerade aktiviteter som verksamhetens bemanning.

Prioritering

Vid bedömningen av verksamhetsbidrag kommer Jämställdhetsmyndigheten prioritera ansökningar på följande sätt:

 • I första hand prioriteras ansökningar där verksamheten ska bedrivas i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, och är belägna i en kommun:
  a) med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten, eller
  b) där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun, eller
  c) med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten.
 • I andra hand prioriteras ansökningar där verksamheten ska bedrivas i ett område med stora socioekonomiska utmaningar men uppfyller inte ovan punkter a), b) eller c).
 • I tredje hand prioriteras ansökningar där verksamheten ska bedrivas i ett område med socioekonomiska utmaningar.

Definitionen av vilka områden som har socioekonomiska utmaningar baseras på statistikverktyget Segregationsbarometern, som tillhandahålls av Boverket.

Här hittar du information vilka geografiska områden som är aktuella för bidraget och prioriteringsordning.

Så granskar vi

Kvinnoorganisationer och stiftelser som beviljas bidrag av Jämställdhetsmyndigheten granskas utifrån villkor som fastställs i förordningen (2023:168) om statsbidrag för kvinnors och flickors organisering. Nedan finns information om hur myndigheten granskar särskilda villkor.

Demokratins idéer

Statsbidraget ska enbart gå till organisationer som bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och med förbud mot diskriminering. Statsbidraget får inte finansiera olaglig verksamhet eller stötta extrema rörelser, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Myndigheten ställer därför krav på att sökande ställer sig bakom principen om alla människors lika värde och granskar därför om verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer. Både organisationens huvudsakliga syfte samt den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde och främja demokratin i samhället.

Om verksamheten ska bedrivas tillsammans med en eller flera parter eller nätverk eller en annan ideell förening, så gäller kraven om demokratins idéer även för dessa parter.

Myndigheten kan komma att begära in ytterligare underlag, ställa kompletterande frågor till organisationen eller granska andra dokument, extern kommunikation eller aktiviteter. Om villkoren för bidraget inte bedöms vara uppfyllda avslås ansökan.

Demokratisk uppbyggnad

Kvinnoorganisationer som beviljas bidrag måste vara demokratiskt uppbyggda. Om verksamheten ska bedrivas tillsammans med en eller flera parter eller nätverk eller en annan ideell förening, så gäller kraven om demokratisk uppbyggnad även för dessa parter.

Vi granskar demokratisk uppbyggnad genom att kontrollera om:

Kvinnoorganisationen har antagit egna stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. Det innebär bland annat att:

 • medlemskapet i en organisation är frivilligt
 • medlemmarna har stadgeenlig möjlighet att påverka verksamheten
 • medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten genom att de kan delta på möten och rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring, budget och upplösning
 • medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande
 • styrelsen eller motsvarande har sedan mandat att ta beslut om verksamheten och förvalta ekonomin mellan årsmötena
 • medlemmarna utser en revisor
 • organisationen är självständig i förhållande till andra organisationer.

Vi tar ställning till om organisationen och verksamheten är demokratiskt uppbyggd genom att särskilt granska följande dokument:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Övriga styrdokument

Vid behov kan myndigheten även kontrollera andra beslutade dokument eller organisationens officiella kommunikation.

Skulder

Bidrag får inte lämnas till en kvinnoorganisation eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Inför beslut granskar vi alla organisationer genom en rutinkontroll hos Kronofogdemyndigheten.

Arbetsgivarregistrering

Samtliga bidragsmottagare som beviljas kostnader för löner ska vara registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket. Vi kontrollerar att bidragsmottagare med lönekostnader är registrerade arbetsgivare genom rutinkontroll hos Skatteverket inför beslut om bidrag samt vid slutredovisning.

Om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter

Om vi efter att vi har fattat ett beslut om bidrag får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller förordningarnas krav kan vi inleda en särskild granskning. Sådan information kan komma som tips från allmänheten eller i form av nyhetsrapportering. Vi kontaktar då organisationen och frågar hur de ställer sig till den information som vi har fått in. Vi begär då att få in de underlag som vi behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Myndigheten kan fatta beslut om att:

 • inte vidta någon åtgärd (uppgifterna visade sig inte stämma)
 • villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
 • kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget.

För att kräva tillbaka ett redan beviljat bidrag är det Jämställdhetsmyndigheten som måste visa att organisationen gjort fel.

Redovisa verksamhetsbidrag

Organisationer som har fått bidrag är skyldiga att inkomma med en slutredovisning till Jämställdhetsmyndigheten Slutredovisningen ska bland annat visa vad bidraget har använts till och vilka resultat som uppnåtts.

En kvinnoorganisation eller stiftelse som har tagit emot verksamhetsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet inkomma med en slutredovisning till myndigheten.

Vad slutredovisningen ska innehålla

Slutredovisningen består av två delar, dels en slutrapport av vad medlen har använts till, dels ett revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

 • En slutrapport för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).
 • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig. Revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen.

Organisationens egen revisor räcker så länge bidraget ni har fått är mindre än fem prisbasbelopp. Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna slutredovisningen.

Kontakt

Kontakta oss gärna om ni har frågor om statsbidraget. Ni når oss på bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se eller på telefon 031 - 392 9000.

 

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 30 mars 2023

Senast uppdaterad: 1 juni 2023