Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt jämställdhetsproblem och Sveriges sjätte jämställdhetspolitiska delmål. Här får du en överblick av vad vi gör inom området.

Barn i fokus tittar argt på sin pappa som också är arg och tittar ut ur bilden


Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi för att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Jämställdhetsmyndigheten har en viktig uppgift i att hålla ihop arbetet som också inkluderar arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I strategin lyfts särskilt behovet av att stärka det förebyggande arbetet.

Jämställdhetsmyndigheten ska bidra till att göra strategin känd, öka samordningen på området samt stödja andra aktörers insatser genom att bidra med kunskap, metoder och stöd i genomförandet till lokala och regionala aktörer.

Våldsförebyggande arbete

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för alla ändamål samt mot våld i samkönade relationer. 

I särskilda regeringsuppdrag har Jämställdhetsmyndigheten påbörjat ett arbete med att utveckla och sprida metoder för universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga, våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i hederskontext och våld i ungas partnerrelationer.

I samverkan med organisationerna Unizon och MÄN har Jämställdhetsmyndigheten reviderat handboken Inget att vänta på. Handboken innehåller vägledning för hur ett kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att främja  utvecklingen av förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och synliggöra samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande frågor.

Att arbeta mot hedersrelaterat våld ingår även i flera andra av myndighetens  uppdrag, bland annat uppdragen som berör utbildning.

Jämställdhetsmyndigheten ska även sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att inventera effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor. Ett särskilt fokus ska läggas på hur aktörer i det civila samhället kan förebygga och motverka könsstympning. Erfarenheter från andra länder ska också inhämtas. Förebyggande arbete där det förekommer samverkan mellan civila samhället och offentlig verksamhet ska särskilt beaktas. Relevanta metoder ska spridas till aktörer och verksamheter som möter flickor och kvinnor som löper risk för att bli könsstympade eller flickor och kvinnor som har blivit könsstympade.

Jämställdhetsmyndigheten ska även inventera effektiva arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor.

Prostitution och människohandel

Frågor om prostitution och människohandel är komplexa och behovet av samverkan, rådgivning och stöd till utsatta är stort. Jämställdhetsmyndigheten har nationellt samordningsansvarig. I det ansvaret ingår arbetet som ryms inom NMT, Nationellt metodstödsteam.

NMT består av myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel och fungerar som en strategisk och operativ resurs för att utveckla och effektivisera samordningen mellan myndigheter och frivilligorganisationer.

Målet är att förebygga prostitution och människohandel för alla ändamål i Sverige. En viktig del i arbetet är att förbättra skyddet för utsatta och öka lagföringen av förövare.

Covid-19 och våldsutsatthet

Jämställdhetsmyndigheten fick i slutet av april 2020 i uppdrag av regeringen att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetssätten ska kunna användas inom kom­mun­ernas verksamheter. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget ska utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19.

Utgångspunkten i genomförandet av uppdraget ska vara aktuella behov och förutsättningar hos personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, med beaktande av att exempelvis kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Även övergrepp som sker via digitala medier omfattas av uppdraget.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 14 augusti 2021

Senast uppdaterad: 9 november 2022