Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt jämställdhetsproblem. Sveriges sjätte jämställdhetspolitiska delmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Här får du en överblick över vad vi arbetar med på det här området.

Barn i fokus tittar argt på sin pappa som också är arg och tittar ut ur bilden


Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin ska stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I samma uppdrag ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, liksom arbete mot våld i samkönade relationer. En av de viktigaste punkterna i strategin är att stärka arbetet för att förebygga våld.

Jämställdhetsmyndigheten har en viktig uppgift i att hålla ihop arbetet med nationella strategin. Jämställdhetsmyndigheten ska bland annat:

 • bidra till att göra strategin känd
 • öka samordningen på området
 • bidra med kunskap, metoder och stöd till lokala och regionala aktörer som arbetar med olika sorters insatser

Våldsförebyggande arbete

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor. I Jämställdhetsmyndighetens uppdrag ingår förebyggande insatser mot:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • prostitution och människohandel för alla ändamål
 • våld i samkönade relationer

Utveckla och sprida kunskap om relevanta metoder

Jämställdhetsmyndigheten har särskilda regeringsuppdrag att utveckla och sprida allmänna och generella metoder för våldsförebyggande arbete:

 1. med barn och unga
 2. med pojkar och unga män i hederskontext
 3. när det gäller våld i ungas partnerrelationer

Jämställdhetsmyndigheten har i samverkan med organisationerna Unizon och MÄN reviderat och omarbetat handboken Inget att vänta på. I handboken finns en vägledning i fem steg för hur en kan genomföra ett våldsförebyggande arbete som är kunskapsbaserat.

Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska bland annat synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck genom att

 • rikta in sig på nationell kunskapsutveckling och frågor som är strategiskt övergripande
 • sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext

Arbetet mot hedersrelaterat våld ingår i flera andra av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag, bland annat i uppdragen som rör utbildning.

Arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten ska:

 1. ta fram och lista effektiva metoder för att sprida information om och bidra till att förändra attityder när det gäller könsstympning
 2. särskilt fokusera på hur aktörer i det civila samhället kan förebygga och motverka könsstympning
 3. särskilt beakta fall där det civila samhället och offentlig verksamhet samverkar för att förebygga könsstympning
 4. hämta in erfarenheter från andra länder

Sprida kunskap om relevanta metoder

Jämställdhetsmyndigheten ska sprida kunskap om relevanta metoder till aktörer och verksamheter som möter

 • flickor och kvinnor som riskerar att bli könsstympade
 • flickor och kvinnor som har blivit könsstympade

Jämställdhetsmyndigheten ska också ta fram och lista effektiva arbetssätt för hur personal inom fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och på andra mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor.

Arbete mot prostitution och människohandel

Frågor om prostitution och människohandel är sammansatta och komplexa. Det är viktigt att utsatta får det stöd och den rådgivning som de behöver. Därför är det också viktigt att olika aktörer kan samverka. Jämställdhetsmyndigheten har ansvar för att samordna Sveriges arbete mot prostitution och människohandel. I det ansvaret ingår det arbete som ryms inom NMT, Nationellt metodstödsteam.

Fakta om Nationellt metodstödsteam, NMT

 • NMT består av myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel.
 • Målet för NMT är att förebygga prostitution och människohandel för alla ändamål i Sverige.
 • En viktig del av NMT:s arbete är att förbättra skyddet för utsatta och att öka lagföringen av förövare.
 • NMT fungerar både som en strategisk och operativ resurs. I uppdraget ingår både att utveckla samordningen mellan myndigheter och frivilligorganisationer, och att göra samordningen mer effektiv.

Covid-19 och våldsutsatthet

Under covid-19-pandemin blev många människor mer isolerade från sin omgivning. Några av de frågor som blev aktuella under pandemin var:

 1. Hur kan kommuner sprida information till medborgare och invånare om våld i nära relationer och om hedersrelaterat våld och förtryck?
 2. Hur kan kommuner få kontakt med och hjälpa personer som utsätts för våld i nära relationer?
 3. Hur kan kommuner få kontakt med och hjälpa människor som utsätts för övergrepp via digitala medier?

Utveckla och sprida kunskap om effektiva arbetssätt

Jämställdhetsmyndigheten fick i slutet av april 2020 i uppdrag av regeringen att ta fram och utveckla effektiva arbetssätt på de här områdena. Arbetssätten skulle kunna användas av medarbetare inom kommunernas verksamheter. I uppdraget ingick att Jämställdhetsmyndigheten skulle sprida kunskap och information om arbetssätten till kommunerna.

Ta hänsyn till grupper som är särskilt utsatta för våld i nära relationer

Under uppdraget skulle Jämställdhetsmyndigheten ta hänsyn till grupper som är särskilt utsatta för våld i nära relationer och för hedersrelaterat våld och förtryck. Grupper som är särskilt utsatta är bland annat:

 • kvinnor
 • barn
 • unga kvinnor
 • äldre personer
 • hbtqi-personer
 • personer som lever med en funktionsnedsättning

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 14 augusti 2021

Senast uppdaterad: 13 juni 2024