Arbetsplatsens roll i arbetet mot våld i nära relationer

En arbetsplats ska vara en trygg miljö fri från våld. Arbetsgivare har en viktig roll att spela. Här får du kunskap och metoder hur du inkluderar våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Frågor och svar

Det finns många skäl till att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

Förbättrad hälsa och säkerhet

Våld i nära relationer kan leda till allvarliga fysiska och psykiska skador för den som är utsatt. Arbetsgivare som erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta och våldsutövare formar en mer välmående personalstyrka.

Våldsutsatthet och våldsutövande kan även få konsekvenser på arbetsplatsen genom en ökad arbetsbelastning för kollegor med konflikt och spänningar som följd.

Ökad produktivitet

Anställda som utsätts för våld i nära relationer kan uppleva en ökad stress och oro som kan påverka deras arbetsförmåga. Genom att arbeta förebyggande och stödja de anställda kan arbetsgivare bidra till att minska stressen och öka produktiviteten.

Minskade kostnader

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtyck orsakar framför allt stort lidande för dem som utsätts. Dessutom innebär det stora ekonomiska kostnader för samhället, exempelvis ökade kostnader för sjukskrivningar. En investering i arbetsmiljöarbetet med fokus på våld i nära relationer kan löna sig på lång sikt.

Attraktiv arbetsgivare

Genom att arbeta aktivt med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer på arbetsplatsen visar ni engagemang för medarbetares hälsa och säkerhet, och det kan bidra till att förbättra arbetsplatsens rykte som en seriös och omtänksam arbetsgivare.

Våldet är utbrett

 • Var fjärde kvinna och var sjätte man har någon gång utsatts för våld i en nära relation av en närstående.
 • Omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer polisanmäls aldrig.
 • Drygt 50 procent av de som utsatts för våld uppger att deras arbetsförmåga påverkades negativt.
 • 10 kvinnor och 0 män utsattes för dödligt våld i en parrelation 2022. 
 • Försäkringskassan handlägger varje år omkring 11 000 sjukskrivningsärenden relaterade till kvinnors utsatthet för våld i en nära relation. Både kvinnor och mäns sjukfrånvaro ökar med drygt 20 procent vid utsatthet för våld.

Inhämta kunskap

Höj kunskapen hos dig själv och erbjud utbildning till dina medarbetare. Våld i nära relation - agera som chef eller kollega är en gratis webbkurs om hur om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen.

Inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ett aktivt arbete mot våld i nära relationer ur ett arbetsmiljöperspektiv kan göra stor skillnad för medarbetare med erfarenhet av våld, och bidra till en tryggare arbetsmiljö. Genom materialet Gör det pratbart hjälper vi dig att komma igång.

Ställ frågor till medarbetare

Ställ frågor på rutin eller utifrån en specifik anledning, i samband med rehabutredning eller vid tecken på utsatthet. Med rutiner, planering och respekt för din medarbetares situation blir svåra frågor enklare. Kom ihåg att det är få som tar illa upp av att få frågan. Tvärtom är tystnad från omgivningen ett långt större problem.

Säkerhetsplanera

När våldsutsatta försöker lämna våldsutövare kan även arbetsplatsen bli en otrygg plats. En genomtänkt handlingsplan underlättar säkerheten om våldsutövaren tar kontakt. Arbetsgivare behöver även ha rutiner för om en medarbetare har skyddade personuppgifter.

En genomtänkt handlingsplan underlättar säkerheten om våldsutövaren tar kontakt. Utse en kontaktperson som:

 1. har kontaktuppgifter till den som medarbetaren utser, för att kunna kontakta om något händer eller en den utsatta inte kommer till arbetet
 2. kontaktar den utsatta personen regelbundet under frånvaro från arbetet
 3. kanske har telefonkontakt vid en viss tidpunkt per vecka/dygn för att stämma av att allt är okej.

Övrigt att tänka på:

 • Vid behov, ändra koder för att komma in på arbetsplatsen samt lösenord till mejl.
 • Ha förståelse för om den utsatta behöver ändra arbetstider eller vara ledig till exempel på grund av tidskrävande aktiviteter såsom polisförhör eller rättegång.
 • Om det är möjligt kan det vara lämpligt byta arbetsplats internt, det vill säga att den utsatta får fortsätta arbeta, men på annan ort.
 • Om du har en medarbetare med skyddade personuppgifter behöver du som arbetsgivare ha en rutin och riktlinjer för hur du ska hantera medarbetarens personuppgifter. Det är viktigt att du som arbetsgivare bidrar till att öka trygghet.

Även om arbetsgivaren är ytterst ansvarig finns det mycket du som kollega kan göra. För den som är utsatt för våld kan arbetsplatsen vara den enda plats där det är möjligt att ha kontakt med andra och känna sig trygg.

Stöd från dig som kollega kan bidra till att uppmärksamma våldet och i förlängningen medverka till att den som är utsatt kan lämna relationen. Den som är utsatt för våld och väljer att berätta om sin situation vänder sig oftare till en kollega än sin chef.

Det är viktigt att prata om våld. Våga ställa frågor om du misstänker att en kollega blivit utsatt för våld. I webbkursen Våld i nära relation - agera som kollega får du mer kunskap om vad du kan göra.

Vi har tagit fram foldern Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation tillsammans med Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I den beskriver vi vilken roll arbetsplatsen kan spela och vilka regelverk som arbetsgivare bör känna till. Vi informerar även om rehabilitering och arbetsanpassning och ger tips på stödverksamheter.
Foldern Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation tillsammans.

För det generella arbetsmiljöarbetet kan du även ta del av Arbetsmiljöverkets bestämmelser om hur arbetsgivaren ska organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverket

Det finns mycket stöd att erbjuda medarbetare med våldserfarenheter. Det är bra att veta vart du kan hänvisa en kollega eller medarbetare som är utsatt för våld eller som själv utövar våld.

Tänk på att det är möjligt att kontakta polisen och socialtjänsten i den kommun din medarbetare bor.

Här listar vi nationella aktörer som ger skydd och stöd till de som utsatts för våld samt verksamheter som riktar sig till den som utövar våld i nära relation. Komplettera gärna listan med lokala aktörer såsom kvinnojour, tjejjour eller brottsofferjour.

Följande verksamheter kan du ringa för att få råd och
stöd:

 • Kvinnofridslinjen
  Riktar sig till både våldsutsatta och yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer.
  Webbplats: kvinnofridslinjen.se
  Telefon: 020–50 50 50
 • Nationella stödlinjen för män
  Riktar sig till både våldsutsatta och yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer.
  https://stodlinjenforman.se
  Telefon: 020–80 80 80
 • Nationella stödlinjen för transpersoner
  Riktar sig till både våldsutsatta och yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer.
  Webbplats: stodlinjenfortranspersoner.se
  Telefon: 020–55 00 00
 • Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
  Riktar sig till yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer.
  Webbplats: hedersfortryck.se
  Telefon: 010–223 57 60
 • Nationell stödlinje för våldsutövande
  Riktar sig till både våldsutövare och yrkesverksamma som möter våldsutövande personer.
  Webbplats: valjattsluta.se
  Telefon: 020–55 56 66

Sandra Säljö hjälper chefer ta tag i våldsfrågan

Socialchef Sandra Säljö från Herrljunga kommun står utomhus vid en cykel. Foto av Tobias Andersson och Tidningen Chef

Socialchef Sandra Säljö på Herrljunga kommun har stöttat chefer i arbetet att hjälpa medarbetare som utsätts för våld. "Det är din skyldighet som arbetsgivare att följa upp de medarbetare som inte mår bra", säger hon.

Hon hjälper chefer ta tag i våldsfrågan
Socialchef Sandra Säljö från Herrljunga kommun står utomhus vid en cykel. Foto av Tobias Andersson och Tidningen Chef

Om du behöver stöd

Är du själv utsatt av våld i nära relation? Här hittar du stöd och länkar. Vi ger även information till dig som utövar våld eller är anhörig.

Hitta stöd