Arbetsplatsens roll i arbetet mot våld i nära relationer

En arbetsplats ska vara en trygg miljö fri från våld. Arbetsgivare har en viktig roll att spela. Här får du kunskap och metoder hur du inkluderar våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Frågor och svar

Det finns många skäl till att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

Förbättrad hälsa och säkerhet

Våld i nära relationer kan leda till allvarliga fysiska och psykiska skador för den som är utsatt. Arbetsgivare som erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta och våldsutövare formar en mer välmående personalstyrka.

Våldsutsatthet och våldsutövande kan även få konsekvenser på arbetsplatsen genom en ökad arbetsbelastning för kollegor med konflikt och spänningar som följd.

Ökad produktivitet

Anställda som utsätts för våld i nära relationer kan uppleva en ökad stress och oro som kan påverka deras arbetsförmåga. Genom att arbeta förebyggande och stödja de anställda kan arbetsgivare bidra till att minska stressen och öka produktiviteten.

Minskade kostnader

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtyck orsakar framför allt stort lidande för dem som utsätts. Dessutom innebär det stora ekonomiska kostnader för samhället, exempelvis ökade kostnader för sjukskrivningar. En investering i arbetsmiljöarbetet med fokus på våld i nära relationer kan löna sig på lång sikt.

Attraktiv arbetsgivare

Genom att arbeta aktivt med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer på arbetsplatsen visar ni engagemang för medarbetares hälsa och säkerhet, och det kan bidra till att förbättra arbetsplatsens rykte som en seriös och omtänksam arbetsgivare.

Våldet är utbrett

 • Var fjärde kvinna och var sjätte man har någon gång utsatts för våld i en nära relation av en närstående.
 • Omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer polisanmäls aldrig.
 • Drygt 50 procent av de som utsatts för våld uppger att deras arbetsförmåga påverkades negativt (Western University).
 • 10 kvinnor och inga män utsattes för dödligt våld i en parrelation 2023 (Brå). 
 • Försäkringskassan handlägger varje år omkring 11 000 sjukskrivningsärenden relaterade till kvinnors utsatthet för våld i en nära relation. Både kvinnor och mäns sjukfrånvaro ökar med drygt 20 procent vid utsatthet för våld.

Inhämta kunskap

Höj kunskapen hos dig själv och erbjud utbildning till dina medarbetare. Våld i nära relation - agera som chef eller kollega är en gratis webbkurs om hur om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen.

Inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ett aktivt arbete mot våld i nära relationer ur ett arbetsmiljöperspektiv kan göra stor skillnad för medarbetare med erfarenhet av våld, och bidra till en tryggare arbetsmiljö. Genom materialet Gör det pratbart hjälper vi dig att komma igång.

Ställ frågor till medarbetare

Ställ frågor på rutin eller utifrån en specifik anledning, i samband med rehabutredning eller vid tecken på utsatthet. Med rutiner, planering och respekt för din medarbetares situation blir svåra frågor enklare. Kom ihåg att det är få som tar illa upp av att få frågan. Tvärtom är tystnad från omgivningen ett långt större problem.

Säkerhetsplanera

När våldsutsatta försöker lämna våldsutövaren kan även arbetsplatsen bli en otrygg plats. En genomtänkt handlingsplan underlättar säkerheten om våldsutövaren tar kontakt. Arbetsgivare behöver även ha rutiner för om en medarbetare har skyddade personuppgifter.

En genomtänkt handlingsplan underlättar säkerheten om våldsutövaren tar kontakt. Utse en kontaktperson som:

 1. har kontaktuppgifter till den som medarbetaren utser, för att kunna kontakta om något händer eller en den utsatta inte kommer till arbetet
 2. kontaktar den utsatta personen regelbundet under frånvaro från arbetet
 3. kanske har telefonkontakt vid en viss tidpunkt per vecka/dygn för att stämma av att allt är okej.

Övrigt att tänka på:

 • Vid behov, ändra koder för att komma in på arbetsplatsen samt lösenord till mejl.
 • Ha förståelse för om den utsatta behöver ändra arbetstider eller vara ledig till exempel på grund av tidskrävande aktiviteter såsom polisförhör eller rättegång.
 • Om det är möjligt kan det vara lämpligt byta arbetsplats internt, det vill säga att den utsatta får fortsätta arbeta, men på annan ort.
 • Om du har en medarbetare med skyddade personuppgifter behöver du som arbetsgivare ha en rutin och riktlinjer för hur du ska hantera medarbetarens personuppgifter. Det är viktigt att du som arbetsgivare bidrar till att öka trygghet.

Även om arbetsgivaren är ytterst ansvarig finns det mycket du som kollega kan göra. För den som är utsatt för våld kan arbetsplatsen vara den enda plats där det är möjligt att ha kontakt med andra och känna sig trygg.

Stöd från dig som kollega kan bidra till att uppmärksamma våldet och i förlängningen medverka till att den som är utsatt kan lämna relationen. Den som är utsatt för våld och väljer att berätta om sin situation vänder sig oftare till en kollega än sin chef.

Det är viktigt att prata om våld. Våga ställa frågor om du misstänker att en kollega blivit utsatt för våld. I webbkursen Våld i nära relation - agera som kollega får du mer kunskap om vad du kan göra.

Det finns mycket stöd att erbjuda medarbetare med våldserfarenheter. Det är bra att veta vart du kan hänvisa en kollega eller medarbetare som är utsatt för våld eller som själv utövar våld.

Här listar vi nationella aktörer som ger skydd och stöd till de som utsatts för våld samt verksamheter som riktar sig till den som utövar våld i nära relation. Komplettera gärna listan med lokala aktörer såsom kvinnojour, tjejjour eller brottsofferjour.

 • Socialtjänsten i din kommun
  Råd, stöd och skydd för den som utsätts för eller utövar våld i nära relationer. Tänk på att dina kollegor eller medarbetare kanske inte bor i den kommun där arbetsplatsen finns.
 • Polisen
  Anmäla brott i nära relation eller kontakta akut vid pågående våld. Polisens uppgift är att förhindra och ingripa mot brott. Polisen kan även sätta in åtgärder för att den som riskerar att utsättas för hot och våld.
  Telefon akut: 112
  Telefon ej akut: 114 14
 • Kvinnofridslinjen
  Riktar sig till både den som är utsatt för våld och yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer.
  Webbplats: kvinnofridslinjen.se
  Telefon: 020–50 50 50
 • Stödlinjen för män
  Riktar sig till både den som är utsatt för våld och yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer.
  Webbplats: stodlinjenforman.se
  Telefon: 020–80 80 80
 • Stödlinjen för transpersoner
  Riktar sig till både den som är utsatt för våld och yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer.
  Webbplats: stodlinjenfortranspersoner.se
  Telefon: 020–55 00 00
 • Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
  Riktar sig till yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer.
  Webbplats: hedersfortryck.se
  Telefon: 010–223 57 60
 • Välj att sluta
  Riktar sig till både de som utövar eller riskerar att utöva våld och yrkesverksamma som möter de som utövar våld.
  Webbplats: valjattsluta.se
  Telefon: 020–55 56 66

Forskning specifikt inriktad på hur våld i nära relationer påverkar arbetsförmågan, kollegorna och arbetsplatsen är fortfarande att ganska outforskat fält. När en anställd blir utsatt för våld i nära relation påverkas arbetsplatsen. Våld i nära relation följer med in på arbetsplatsen, påverkar anställdas och kollegors säkerhet och produktivitet och leder till förlorade intäkter samt ökade kostnader för arbetsgivaren.

Här följer länkar till några rapporter med fokus våld i nära relationer och arbetslivet.

Forskningsöversikt

Arbetsplatsens roll vid förekomst av våld i nära relationer: Fristad och brottsplats är en litteraturöversikt med fokus på befintlig kunskap som kopplar våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, till arbetsplatsen. Den har tagits fram av forskare vid Örebro universitet. Översikten syftar till identifiera och sammanställa kunskap om våldets omfattning, konsekvenser och kostnader, både ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Arbetsplatsens roll vid förekomst av våld i nära relationer: Fristad och brottsplats.

Nätverket DV@WorkNet

DV@WorkNet är ett internationellt nätverk bestående av bland annat forskare och experter på våld i nära relationer, samhällsorganisationer och fackföreningar, för att öka kunskapen om våld i nära relationer på arbetsplatsen. På deras webbplats har en sida med forskning inom området.

Forskning om kostnader

Forskning visar att våld i nära relationer har allvarliga och långtgående konsekvenser både för individen, arbetsplatsen och samhället i stort. Utifrån beräkningarna för hela EU uppskattar EIGE att kostnaderna våldet mot kvinnor i Sverige uppgår till cirka 6,6 miljarder euro (under 2019). Kostnaderna för våld mot män uppskattas till cirka 1,8 miljarder euro. Läs mer på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Baserat på en totalundersökning av socioekonomiska kostnader för våld i nära relationer i Norge uppskattas de förväntade kostnaderna uppgå till 92,7 miljarder NOK för 2021. Du hittar rapport på Menons webbplats.

Forskning om påverkan av arbetsförmåga och arbetsplatsen

För att bättre förstå hur våld i nära relationer påverkar arbetet, arbetsgivaren och arbetsplatsen har forskare vid Western University i Kanada genomfört en undersökning på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Undersökningen genomfördes vid två olika tillfällen i Sverige. Den första undersökningen genomfördes under september 2021 och den andra i september 2023, och besvarades av totalt 3 495 personer. Rapporten Kan arbetsplatsen vara trygga när hemmet inte är det? 

De kanadensiska forskarna vid Western University, Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children har en webbplats där de samlat undersökningar likande den som genomförts i Sverige: Domestic Violence at Work Network Surveys.

Forskning om distansarbetets påverkan

När arbetsplatsen i större utsträckning flyttar in i hemmet blir det svårare för arbetsgivare att upptäcka om det förekommer våld i nära relationer. Detta har bland annat forskaren  Leah Okenwa Emegwa studerat, vilket beskrivs i artikeln Svårare upptäcka våld i nära relationer när allt fler jobbar hemifrån.

 

Sandra Säljö stöttar chefer ta tag i våldsfrågan

Socialchef Sandra Säljö från Herrljunga kommun står utomhus vid en cykel. Foto av Tobias Andersson och Tidningen Chef

Socialchef Sandra Säljö på Herrljunga kommun har stöttat chefer i arbetet att hjälpa medarbetare som utsätts för våld. "Det är din skyldighet som arbetsgivare att följa upp de medarbetare som inte mår bra", säger hon.

Hon stöttar chefer ta tag i våldsfrågan
Socialchef Sandra Säljö från Herrljunga kommun står utomhus vid en cykel. Foto av Tobias Andersson och Tidningen Chef

Om du behöver stöd

Är du själv utsatt av våld i nära relation? Här hittar du stöd och länkar. Vi ger även information till dig som utövar våld eller är anhörig.

Hitta stöd